27 กรกฎาคม 2554

ท้องถิ่นเข้มแข็ง ขก.เข็มแข็ง

สมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการท้องถิ่นเข้มแข็ง ขอนแก่นเข้มแข็ง เวทีเสริมสร้างความรู้ ความเข้มแข็งให้กับผู้บริหาร เพื่อระดมความคิดในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชน และเพื่อให้ผู้บริหาร ประธานสภา และสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้รู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการตนเองที่ไม่ขัดต่อระเบียบและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรับธรรมนูญ ปี 2550 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุวิทย์ แก้วพนัส นายกสมาคมท้องถิ่นไทยแห่งประเทศไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น