11 กรกฎาคม 2554

ช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์

นางระเบียบรัตน์ พงษ์พานิช ประธานคณะทำงานศูนย์เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ลงพื้นที่ประสานงานกับสภากาชาดไทยการเข้าช่วยเหลือผู้ติดเชื้อเอชไอวี ในพื้นที่ 26 อำเภอ โดยได้แถลงการเพื่อระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วย ในด้านต่างๆมากมาย อาทิ ด้านค่ารักษาพยาบาล การมอบทุนการศึกษา การสงเคราะห์เครื่องอุปโภค-บริโภค การให้กู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ และการช่วยเหลือเบี้ยยังชีพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น