26 เมษายน 2554

มอบสิทธิเข้าทำประโยชน์ที่ดิน


เกษตรกรจังหวัดขอนแก่น จากอำเภอเมืองขอนแก่น น้ำพอง และบ้านฝาง เข้ารับมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จากนายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่น

 

โดยปฏิรูปที่ดินจังหวัดขอนแก่นได้มอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งแบ่งเป็นที่ดินแปลงชุมชน 200 ราย 200 แปลง และที่ดินแปลงเกษตรกรรม 300 ราย เนื้อที่ประมาณ 3,500 ไร่  อีกทั้งมอบสินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน รายบุคคล แก่เกษตรกร 94 ราย วงเงินกู้ 2 ล้านบาท

 

ในการมอบสิทธิประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินครั้งนี้ เป็นการดำเนินตามนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจนของรัฐบาล ในการจัดสรรที่ดินเพื่อให้เกษตรกรได้ประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 


กิจกรรมวันเทศบาล


เทศบาลนครขอนแก่น  จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 24 เมษายน เพื่อระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล  


เมื่อวันที่ 24 เมษายนที่ผ่านมา  นายพีระพล พัฒนพีระเดช  นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น  ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันเทศบาล 


วันเทศบาลตรงกับวันที่ 24 เมษายนของทุกปี โดยกระทรวงมหาดไทย  ได้มีการประกาศลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2532   เพื่อตระหนักถึงบทบาท และความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล  เป็นการระลึกถึงความสำคัญและความเป็นมาของการก่อกำเนิดเทศบาล ให้พนักงานเทศบาลได้ตระหนักเห็น ถึงความสำคัญ ของการปกครองท้องถิ่น โดยเฉพาะการปกครองท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล ตลอดจนให้บุคลากรต่างๆ ได้มองเห็นความสำคัญ ของการบริการ และการอำนวยความสะดวก สร้างความเป็นธรรม ความเสมอภาค ให้กับประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล


เวทีรับฟังความเห็นต่อผลกระทบสิ่งแวดล้อม


บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)  จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นในการทบทวนร่างรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการผลิตสาธารณูปโภค ไอน้ำ และไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล

การจัดงานในครั้งนี้มีขึ้นที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น โดยบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)  เพื่อนำเสนอข้อมูลรายละเอียดโครงการผลิตสาธารณูปโภค ไอน้ำ และไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล  ผลการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ  โดยมีนายอำนวย  ผลพืช  กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)  เป็นประธานในพิธีเปิด

 

ซึ่งโครงการผลิตสาธารณูปโภค ไอน้ำ และไฟฟ้า จากเชื้อเพลิงชีวมวล  เป็นการติดตั้งหม้อต้มน้ำยาเคมีกลับคืน และเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ  เพื่อทดแทนหม้อต้มน้ำยาเคมีกลับคืนเดิม ของบริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)    มาใช้เป็นเชื้อเพลิง และจำหน่ายไอน้ำและไฟฟ้าที่ผลิตได้คืนให้แก่บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด

 

 


เพิ่มประสิทธิภาพงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง


สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน ระดับอำเภอ และจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและเพิ่มเติมความรู้ ทิศทาง นโยบาย กฏหมายระเบียบแนวทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน โดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่และเครือข่าย และการกำหนดแนวทาง เพื่อพัฒนากองทุน การเติมความรู้ทางอัยการจังหวัด ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนจากธนาคารออมสิน

 

จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีกองทุนทั้งสิ้น 2448 กองทุน สมาชิกกองทุนจำนวนกว่า สามแสนราย  ในปีที่ 10 ที่จะถึงนี้ กองทุนฯได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง เหมาะสม ต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามแนวนโยบายของทางรัฐบาล ด้วยการสร้างความเข้มแข้งของกองทุนหมู่บ้านและแหล่งเงินทุนอื่นๆ ในระดับชุมชน ให้มีกลไก การทำงานที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนตัดสินใจแก้ไขปัญหาของชุมชนได้