23 เมษายน 2554

ลงนามยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ


ตัวแทนจากมหาวิทยาลัย 5 สถาบัน ได้แก่  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาลัยวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น และมหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  ลงนามความร่วมมือในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ  ให้กับนิสิต นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน โดยกรมสรรพากร ที่โรงแรมพูลแมนขอนแก่น


เพื่อมุ่งเน้นการเสริมสร้างภาษีที่ยั่งยืนด้วยการปลูกฝังจิตสำนึก   ทัศนคติที่ดี  ทำให้เกิดความตระหนักในการเสียภาษีอย่างถูกต้องโดยความสมัครใจให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง  ครบทุกระดับการศึกษา   เริ่มตั้งแต่ระดับประถมศึกษา   มัธยมศึกษาถึงอุดมศึกษา 


กรมสรรพากร กำหนดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มพูนศักยภาพและระดับความรู้ภาษีอากรก่อนเข้าสู่ระบบธุรกิจ ให้กับนิสิต  โดยจะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ภาษีอากรในรูปแบบต่างๆ  อาทิ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ได้จัดทำหนังสือชุดวิชาระกอบการเรียนเสริมภาษีอากร  มีการจัดกิจกรรมโครงการ สโมสรภาษีเด็กดีทั่วไทย   กิจกรรมคุณคือคนดีเสียภาษีอย่างถูกต้อง   ส่วนระดับอุดมศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1และ 2   ได้จัด กิจกรรมโครงการ RD Camp ตั้งแต่ปี พ.. 2550 จนถึงปัจจุบัน สำหรับนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 3-4   ซึ่งใกล้สำเร็จการศึกษาก้าวเข้าสู่ระบบธุรกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น