29 เมษายน 2553

Angie Pellergin sent you a Hug.

Angie Pellergin sent you a Hug. Get it now.

This email was sent by Angie Pellergin using the Application: Hugs. You can stop receiving emails here.

28 เมษายน 2553

เตรียมแปลงยุทธศาสตร์ขอนแก่นกรีนซิตี้ไปสู่การปฏิบัติ

โฮมทีวี-คณะทำงานโครงการขอนแก่นทศวรรษหน้า ระดมความคิดเห็นเตรียมวางยุทธศาสตร์ ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท รวมทั้งมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ห้องประชุมสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค10 คณะทำงานโครงการขอนแก่นทศวรรษหน้า การประชุมหารือการจัดเตรียมเสวนาตามยุทธศาสตร์ขอนแก่น กรีนซิตี้ เพื่อระดมความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ มีเป้าหมายให้ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน โดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท รวมทั้งมีระบบการจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ

ในเวทีแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่จะจัดขึ้นนี้ จะมีการให้ข้อมูลด้านต่างๆ กับผู้ร่วมงาน เพื่อปลูกฝังค่านิยมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ในประเด็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจังหวัดขอนแก่น คณะทำงานสนับสนุนให้มีการให้ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องผลกระทบการตัดไม้ทำลายป่า รณรงค์เรื่องการปลูกเติมต้นไม้ในพื้นที่สวนสาธารณะและพื้นที่

นายวุฒิไกร สุวรรณวานิช เสนอให้ชวนคนขอนแก่นปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยยกตัวอย่างการทำเกษตรผสมผสาน และให้เชิญปราชญ์ชาวบ้าน 2 ท่าน คือพ่อบุญเต็ม ชัยลา และพ่อผอง เกตุวิบูลย์ ที่ขณะนี้กำลังเพาะชำต้นกล้าได้แจกจ่ายให้ผู้มาศึกษาดูงาน รวมทั้งเสนอให้การปลูกต้นไม้เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้เป็นต้นแบบให้กับชาวขอนแก่น รวมทั้งเสนอแรงจูงใจให้ขอนแก่นปลูกต้นไม้เพื่อใช้ประโยชน์ในวันข้างหน้า และประสานงานกับเจ้าของที่ดินว่างเปล่าในจังหวัดขอนแก่นเพื่อขอปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวนอก จากนี้ยังได้เสนอให้มีการปลูกป่าในพื้นที่ป่าต้นน้ำของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

ด้าน ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 10 เสนอให้ขยายผลในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในสถานที่ทำงาน สถานประกอบการได้ประโยชน์ทั้งในด้านการลดมลพิษการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารสถานที่เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนดาดฟ้าตึกสูง ในเขตเมืองหรือในโรงเรียนสถานที่ศึกษาซึ่งเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่เยาวชนไปในตัว

ทีมข่าวโฮมทีวี รายงาน

เทศบาลนครขอนแก่นจัด ICT summer camp 2010

โฮมทีวี- ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ ICT เทศบาลนครขอนแก่นจัดโครงการ ICT summer camp 2010 ให้เด็กๆใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ ที่ชั้น 2ตลาดสดเทศบาล1

โครงการ ICT. summer camp 2010 จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ความสามารถทางการเรียนรู้ในด้านภาษาและคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะทำให้เด็กได้พัฒนาตนเองและยกระดับความสามารถทางการเรียนรู้ของตนเอง มีระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งหมด 4 สัปดาห์

โครงการ ICT. summer camp จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยรับสมัครเด็กอายุตั้งแต่ 7-12 ขวบ นอกจากนี้ยังได้จัดการบริการแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ห้องสมุดมีชีวิตและห้องอินเตอร์เน็ตสีขาว ให้บริการทุกวัน วันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น. และ วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-19.00 น.

จิราภา สาหร่ายทอง , มนตรี ธงไชย ข่าวโฮมทีวี รายงาน

หลายหน่วยงานในขอนแก่นทำโครงการร่วมด้วยช่วยภัยแล้ง

โฮมทีวี- สำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด สถานีวิทยุ ร่วมด้วยช่วยกัน DFM 92.75 MHz องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มณฑลทหารบก ที่23 ค่ายศรีพัชรินทร จัดโครงการ “ทำดีทุกวัน ร่วมด้วยช่วยภัยแล้ง ครั้งที่ 2 ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

ล่าสุดโครงการทำดีทุกวัน ร่วมด้วยช่วยภัยแล้ง จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 ได้ออกช่วยเหลือพี่น้องชาวขอนแก่นที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคและบริโภค ในพื้นที่ บ้านกุดนางทุย หมู่9 และบ้านม่วง หมู่ 10-15 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด บอกว่า โครงการทำดีทุกวัน ร่วมด้วยช่วยภัยแล้ง จังหวัดขอนแก่นครั้งที่ 2 จะช่วยเหลือพี่น้องที่อยู่ตามหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำได้มีน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรตลอดปี


ศรัญญา สีหาโคตร , ปิยนุช ขามคำ ข่าวโฮมทีวี รายงาน

เชิญบริจาคสบทบทุนสร้างศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์

โฮมทีวี-ย้อนไปเมื่อปี 2332 สมัยของท้าวเพี้ยเมืองแพน เจ้าเมืองขอนแก่นคนแรก หลังจากได้ตั้งเมืองขอนแก่นขึ้น ภายหลังได้ตั้งเสาบือบ้านและสร้างศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ตามความเชื่อของชาวอีสานในฮีตสิบสอง คองสิบสี่ที่กล่าวถึงสมบัติคูณเมือง ซึ่งเป็นคองของเจ้าเมืองไว้ 14 ข้อ ในนั้นระบุว่าต้องมีบือบ้าน หรือ สะดือบ้าน หรือ ศูนย์กลางของบ้านของเมือง ตั้งอยู่และอีกข้อคือ ต้องมีเมฆเมือง ซึ่งหมายถึง เทพารักษ์ และมเหสักข์

นายทองพูล วินทร์ทอง คณะกรรมการการก่อสร้างศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ บอกว่า เจ้าพ่อมเหศักดิ์ตามความเชื่อของชาวบ้าน คือ พระอินทร์ผู้ซึ่งเป็นเทวดาผู้ยิ่งใหญ่ ซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองบ้านเมืองให้ร่มเย็น

ปัจจุบันศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ถูกบูรณะสร้างใหม่เป็นศาลใหญ่ มีรูปแบบสถาปัตยกรรมเลียนแบบขอม ซึ่งอดีตเป็นศาลไม้หกหลัง ชาวบ้านบริเวณชุมชนวัดกลาง ชุมชนวัดหนองแวง และชุมชนวัดธาตุ เห็นศาลไม้ทรุดโทรมจึงช่วยกันบริจาคเงินบูรณะสร้างใหม่ โดยมีเทศบาลเมืองขอนแก่น คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในการบูรณะใหม่ และในวันที่ 27-29 เมษายน 2553 มีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อมเหศักดิ์และทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า บริเวณศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ริมบึงแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

วิธีไหว้ศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ คือ ไหว้กระถางของ พี่เงิน พี่ทอง หรือ กุมารเงิน กุมารทอง ด้านหน้าศาลกระถางละ 5 ดอก และไหว้เจ้าพ่อมเหศักดิ์ด้านในศาล 9 ดอก

หากท่านใดสนใจจะบริจาคเงินสบทบทุนในการสร้างศาลเจ้าพ่อมเหศักดิ์ ติดต่อได้ที่ สำนักการช่าง ชั้น3 อาคารเทศบาลนครขอนแก่น โทร 043-221578 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สิกิตตรี เกิดมงคล ข่าวโฮมทีวีรายงาน

27 เมษายน 2553

สร้างความรู้พื้นฐานเด็กและเยาวชน

โฮมทีวี-สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก อบรมเจ้าหน้าที่โครงการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็กในทุกรูปแบบ ให้เด็กสามารถเข้าถึงสิทธิ และได้รับการช่วยเหลือตามศักยภาพของแต่ละคนที่เหมาะสม

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์เด็ก สังกัด สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กและเยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อบรมเจ้าหน้าที่โครงการปกป้องและคุ้มครองสิทธิเด็กในทุกรูปแบบ ให้เด็กสามารถเข้าถึงสิทธิ และได้รับการช่วยเหลือตามศักยภาพของแต่ละคนที่เหมาะสม

นางสาวกรรณิการ์ รัตนมณี ผู้อำนวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก บอกว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างระบบคุ้มครองให้เกิดขึ้นในตำบล โดยมีอาสาสมัครเป็นกลไกในการเฝ้าระวังและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่เด็กและเยาวชน มีความเชื่อมโยงกับการอบรมวิทยากรสิทธิเด็กสู่การปฏิบัติ ซึ่ง สท. ได้จัดอบรมไปแล้วเมื่อเดือนมีนาคม 2553 ผู้ผ่านการอบรมวิทยากรสิทธิเด็กจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ หนองบัวลำภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม สกลนคร อุดรธานี หนองคาย และเลย ร่วมกันจัดคณะวิทยากรเพื่อมาให้การอบรมความรู้แก่อาสาสมัครต่อไป

ศรัญญา สีหาโคตร , ปิยนุช ขามคำ ข่าวโฮมทีวี รายงาน

ขอนแก่นอบรมหญิงไทยป้องกันถูกหลอกลวงจากชาวต่างชาติ

โฮมทีวี-สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณทิตเอเชีย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขอนแก่น และจัดหางานจังหวัดขอนแก่น จัดอบรมกฎหมายน่ารู้สำหรับหญิงไทยที่มีคู่สมรสเป็นชาวต่างชาติป้องกันถูกหลอกลวง

ผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น รับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านกฎหมายเพื่อป้องกันการถูกหลวงลวงกรณีหญิงไทยสมรสกับชาวต่างชาติ โดยวิทยากรสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อมุ่งหวังให้ชาวไทยมีคู่สมรสกับชาวต่างชาติและผู้ที่ทำหน้าที่ในหน่วยงานประสานงานกับชาวต่างชาติรับทราบเกี่ยวกับคำปรึกษาทางด้านกฎหมายแก่แรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวกับบังคับการใช้แรงงานอันเป็นฐานความผิดฐานค้ามนุษย์ และกฎหมายที่บังคับใช้กับชาวต่างชาติและคนไทยซึ่งเป็นคู่สมรสที่เป็นชาวต่างชาติร่วมทั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบ กับชาวต่างชาติโดยตรงในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โครงการนี้เป็นความร่วมมือของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณทิตเอเชีย ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองขอนแก่น และจัดหางานจังหวัดขอนแก่น

นางตวงพร อานันทศริเกียรติ คณบดีคณะนิติศาสตร์ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย บอกว่า ที่ผ่านมาผู้หญิงไทยมักถูกการหลอกลวงหญิงไทยให้เดินทางไปยังต่างประเทศ เพื่อลักลอบลำเลียงยาเสพติดเข้ามายังประเทศไทย หรือขนจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง ยังมีมาอย่างต่อเนื่องและคาดว่าจะมีผู้ตกเป็นเหยื่อถูกหลอกลวงได้อีก โดยที่บางคนก็รู้ว่าไปขนยาเสพติด แต่จากการโน้มน้าวชักจูงและล่อหลอกด้วยเงินค่าจ้างจำนวนมาก รวมทั้งการได้เดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ ส่งผลให้กลุ่มคนไทยที่ยังมีพฤติกรรมหาคู่สมรสเพื่อเป็นแนวทางไปค้ามนุษย์ต่างประเทศ

ศรัญญา สีหาโคตร , ปิยนุช ขามคำ ข่าวโฮมทีวี รายงาน

คนเสื้อแดงขอนแก่นเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภา

โฮมทีวี-กลุ่มนปช.จังหวัดขอนแก่น ชุมนุมบริเวณหน้าลานพระรูปรัชกาลที่5 หน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาและไม่ให้รัฐบาลปราบการชุมนุมของนปช.ที่แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา กลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ หรือ นปช. จังหวัดขอนแก่น ได้รวมตัวกันชุมนุมที่บริเวณหน้าลานพระรูปรัชกาลที่5 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น จำนวน 200 กว่าคน เพื่อยื่นหนังสือต่อผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้ส่งหนังสือนี้ไปยังนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หลังจากที่กลุ่มนปช.จังหวัดขอนแก่น ได้รับข่าวว่าวันที่ 26 เมษายนหรือเมื่อวานนี้ เวลา18.00น. รัฐบาลจะปราบปรามการ ชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงที่แยกราชประสงค์ กรุงเทพมหานคร

ข้อความในหนังสือของกลุ่มนปช. ที่ร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี มีใจความสำคัญ 3 ข้อคือ 1.ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยื่นหนังสือไปยัง นายกรัฐมนตรีให้หยุดเข่นฆ่าประชาชน 2. ให้รัฐบาลยุบสภา และ3. อย่าปิดกั้นสื่อ โดยทางกลุ่มแกนนำได้ยื่นหนังสือต่อนาย ธนวัฒน์ พลอยโสพล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น จากนั้นมีการเจรจาระหว่างรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กับแกนนำกลุ่มคนเสื้อแดงจังหวัดขอนแก่น เกี่ยวกับข้อเรียกร้องทั้ง 3 ข้อ ซึ่งนาย ธนวัฒน์ พลอยโสพล กล่าวว่า ทางส่วนราชการจะทำตามข้อเรียกร้อง แต่ต้องให้กลุ่มนปช.ย้ายการชุมนุมออกจากศาลากลางจังหวัดขอนแก่นไปชุมนุมที่สวนรัชดาก่อนเพราะเป็นส่วนราชการจึงไม่เหมาะสมต่อการชุมนุม ด้านกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยอมกับข้อเสนอทางส่วนราชการ ยังคงปักหลักการชุมนุม จนกว่าจะได้รับคำตอบจากนายกรัฐมนตรี

ต่อมากลุ่มผู้ชุมนุมก็ได้ย้ายการชุมนุมจากศาลกลางจังหวัดขอนแก่นมาปักหลักที่สวนรัชดาเช่นเดิม หลังจากที่ได้รับจดหมายตอบกลับจากนายกรัฐมนตรีว่า ได้รับหนังสือจากกลุ่มนปช.จังหวัดขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จิราภา สาหร่ายทอง , สีกิตตรี เกิดมงคล ข่าวโฮมทีวีรายงาน

ขอนแก่นแถลงผลงานด้านป้องกันปราบรามยาเสพติด

โฮมทีวี- ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น
แถลงผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรอบ 6 เดือน ประจำปี
2553

นายพยัต ชาญประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
พร้อมผู้แทนสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น ร่วมแถลงสรุปผลงาน
ในงานแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ผลงาน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย หรือ
ศตส.จังหวัดขอนแก่น ที่ห้องไผ่หลิว โรงแรมโฆษะ
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและแถลงผลการดำเนินงานต่างๆ
ของหน่วยงานภาครัฐที่ดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
ในปฏิบัติการไทยเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5
รั้วป้องกันระยะที่ 2

สำหรับการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
จังหวัดขอนแก่น ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา พบว่า
สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งด้านการค้า
และการแพร่ระบาด ยาเสพติดที่พบมากคือ ยาบ้า สารระเหย และกัญชา
ส่วนใหญ่ที่พบว่ามีการลักลอบนำเข้ามาจากประเทศลาว
และมีผลการจับกุมผู้ค้าและผู้เสพส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกร คนว่างงาน
และเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 18-24 ปี

นอกจากนี้ยังพบว่า นักค้าส่วนใหญ่เป็นนักค้ารายย่อย
มีปริมาณการค้าระหว่าง 50-200เม็ด กระจายอยู่ตามอำเภอใหญ่ ได้แก่
อำเภอเมือง อำเภอบ้านไผ่ และอำเภอชุมแพ


สิกิตตรี เกิดมงคล ธงไชย มนตรี ข่าวโฮมทีวี รายงาน

26 เมษายน 2553

มข.เตรียมให้ความรู้ในการปฏิบัติตัวแก่ผู้ป่วยโรคหืด

โฮมทีวี-ขณะนี้ในประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคหืดกว่า 4 ล้านคนและมีผู้ป่วยเสียชีวิตประมาณพันกว่ารายต่อปี หรือเฉลี่ย 3 คนต่อวัน ซึ่งส่วนใหญ่จะเสียชีวิตก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาล เพราะผู้ป่วยจะมาพบแพทย์ก็ต่อเมื่อเกิดอาการขึ้นแล้ว ส่งผลให้พยาธิสภาพของปอดและหลอดลมเสียไป บางครั้งก็สายเกินกว่าที่จะกลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างน่าเสียดาย  

 

วิถีชีวิตประจำวันของคนเมืองที่เร่งรีบ  การเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล ฝุ่นละออง ความสะอาดของที่อยู่อาศัยการให้ความ สำคัญในการดูแลรักษาสุขภาพที่น้อยลง ส่งผลให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ  รวมทั้งทำให้มีอัตราเสี่ยงเป็นโรคหืดเพิ่มขึ้น  

 

รศ.นพ.วัชรา บุญสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น บอกขณะนี้ทั่วโลกมีผู้ป่วยโรคหืดประมาณ 300 ล้านคน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปีที่ผ่านมา  มีการพยากรณ์ว่าในอนาคต 10-20 ปีข้างหน้า  หากไม่มีการดำเนินการจัดการโรคหืดอย่างเร่งด่วน ทั่วโลกจะมีผู้ป่วยที่เสียชีวิตด้วยโรคหืดจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 20

 

วันหืดโลกปีนี้  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กำหนดจัดงานวันหืดโลกขึ้น  เพื่อ กระตุ้นเตือนให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยตื่นตัวกับปัญหาโรคหืด พร้อมเผยแพร่ความรู้และการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการรักษา ส่งเสริม และประสานงานในการดูแลสุขภาพของประชาชนระหว่างภาครัฐและเอกชน 

 

เป้าหมายของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหืด คือ การที่ผู้ป่วยสามารถควบคุมโรคหืดได้อย่างสิ้นเชิง นั่นคือ  ผู้ป่วยจะต้องไม่มีอาการหอบทั้งช่วงกลางวันและกลางคืน ไม่มีอาการกำเริบของโรค ไม่ต้องใช้ยาขยายหลอดลมชนิดออกฤทธิ์สั้น ไม่ต้องไปห้องฉุกเฉินเนื่องจากอาการหอบอีกต่อไป มีค่าสมรรถภาพปอดปรกติ และไม่มีผลข้างเคียงจากยารักษาโรคหืด ซึ่งทั้ง 7 ข้อนี้ จะทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตเหมือนคนปรกติทั่วไปที่ไม่ได้เป็นโรคหืด ลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตได้

 

ทีมข่าวโฮมทีวี  รายงานHotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

ข่าวประชาสัมพันธ์

*คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสาน เชิญน้องๆ ที่กำลังเรียนอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  สมัครเข้าร่วมโครงการ ขอนแก่น เอนิเมชั่น แคมป์ สองพันสิบ  สร้างสรรค์ผลงานของตัวเองในรูปแบบการ์ตูนเอนิเมชั่นสองมิติ ตามจินตนาการอย่างไร้ขอบเขต

อบรมวันที่ 10-13 พฤษภาคมนี้  ที่ปริ้นซ์ ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์  รับจำนวนจำกัด ดูรายละเอียดและสมัครได้ทาง เวปไซต์  อีเอ็น ดอท เอ็นอียู ดอท เอซี ดอท ทีเอช

 

**หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญชมนิทรรศการภาพถ่ายและภาพวาดร่วมสมัย ลายเส้น เล่นแสง  โดย  พงษ์ศิริ  เพียรศิริ  13-31 พฤษภาคมนี้  ที่หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

***ศูนย์พัฒนากลยุทธธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนากลยุทธการแข่งขันทางการตลาดและการสร้างตราสินค้าสำหรับธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์  ระหว่างวันที่ 10-15 พฤษภาคมนี้  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณชิววิไล  เกี่ยวศรีกุล  โทรศัพท์  043-202401 ต่อ  129

 

****ขอเชิญเชิญผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมฟังการบรรยายธรรม หัวข้อ"มาสะสมความดี เป็นงานอดิเรกของครอบครัวกันเถอะ" โดยพระมหาสมปอง ตาลปุตโต โครงการ"ธรรมะ เยียวยาสังคม"ขึ้นเป็นครั้งที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายนนี้ เวลา 15.30น. ณ ห้องลานมรกต โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น สำรองที่นั่งล่วงหน้าที่โทรศัพท์หมายเลข 043-389389  

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Hotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

ชาวบ้านตูม ร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่สองนาง ริมบึงแก่นนคร

โฮมทีวี-ชาวชุมชนบ้านตูม เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมทำบุญตักบาตร และจัดพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง เพื่อความเป็นสิริมงคลความความเชื่อของชาวชุมชนที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ

 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา พ่อเลื่อน สงวนหอม ประธานชุมชนบ้านตูม พร้อมคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลนครขอนแก่นนำชาวบ้านตูมและพุทธศาสนิกชน ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และร่วมประกอบพิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนางที่ศาลเจ้าแม่สองนาง ริมบึงแก่นนคร เพื่อความเป็นสิริมงคลความความเชื่อของชาวชุมชนที่สืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ  งานบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง เป็นประเพณีที่ชาวชุมชนบ้านตูม ถือปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปี  ในงานมีพิธีทำบุญตักบาตร  การก่อเจดีย์ทราย การถวายพวงมาลัยดอกไม้ และอาหารหวาน เป็นต้น  นอกจากนี้  ยังมีการรำถวาย โดยกลุ่มเยาวชนชาวบ้านตูม  การลำเตี้ยเดือนห้า ของกลุ่มผู้สูงวัย  ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

 

ทีมข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

ชมรมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดกอล์ฟ NE จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2010

นักกอล์ฟเยาวชน กว่า 100 ชีวิต ร่วมการแข่งขันรายการ กอล์ฟ NE จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2010 ครั้งที่ 1 ที่ชมรมผู้ปกครองนักกอล์ฟเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดขึ้นเพื่อพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเก็บคะแนนสะสมในการส่งนักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติในรายการต่างๆ ในรอบปี 2553-2554 ทำการแข่งขันสนามที่ 1 วันที่ 22-23 เมษายน 2553 ที่สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ 

 

การแข่งขันใช้กฎกติกาที่รับรองโดยเดอะรอยัล แอนด์ แอนเชี้ยนกอล์ฟคลับ ออฟ เซ็นต์แอนดรูว์  แบ่งการแข่งขันออกป็น  4  คลาส  ได้แก่  คลาสเอชายหญิงอายุ 16-24 ปี  คลาสบีชายหญิงอายุ 14-15 ปี คลาสซีชายหญิงอายุ 12-13 ปี  คลาสดีชายหญิงอายุ 10-11 ปี  และคลาสอีชายหญิงอายุต่ำกว่า 10 ปี

 

นายสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกรรมการจัดการแข่งขัน บอกว่า  การแข่งขันรายการนี้จะเป็นการพัฒนานักกอล์ฟเยาวชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้มีทักษะและประสบการณ์การแข่งขันในระดับสูงขึ้น

 

การแข่งขันรายการ กอล์ฟ NE จูเนียร์ แชมเปี้ยนชิพ 2010 ครั้งต่อไป จะมีขึ้นในวันที่ 5 และ 6 มิถุนายนที่สนามกอล์ฟแคนคูน ,  วันที่ 21-22 ตุลาคม ที่สนามกอล์ฟเขื่อนอุบลรัตน์ , และวันที่ 10-11 ธันวาคม ที่สนามกอล์ฟแคนคูน

 

ทีมข่าวโฮมทีวี รายงานอีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

24 เมษายน 2553

I sent animated rose to you

I sent animated rose to you Check it out!

This email was sent by using the Application: Animated Roses. You can stop receiving emails here.

23 เมษายน 2553

สสส. รณรงค์ลดการดื่มช่วงสงกรานต์ที่ขอนแก่นได้ตามเป้า

โฮมทีวี-สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ (สสส.)  โชว์ผลงานเด่น      สามารถรณรงค์ให้กลุ่มเยาวชน สามารถลดการดื่มแอลกอฮอล์ช่วงสงกรานต์ตามเป้าที่วางไว้

 

นายนิรุจน์ อุทธา ผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ  เปิดเผยว่า  จากการสำรวจงานประเพณีสุดย้อนสงกรานต์อีสานปี 2553  การดื่มแอลกอฮอล์ลดลงจากปีที่ผ่านมาจากร้อยละ 10 เปอร์เซ็นต์   เมื่อดูจากผลสำรวจของร้านค้าที่ขายของบนถนนศรีจันทร์หรือที่รู้จักกันว่า ถนนข้าวเหนียว  ประชาชนทั่วไปรวมถึงเยาวชนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียงให้ความร่วมมือไม่นำเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เข้ามาในถนนเส้นนี้  นับว่าเป็นครั้งแรกที่สามารถลดการดื่มแอลกอฮอล์ที่ถนนข้าวเหนียวลงได้สำเร็จ

 

สำหรับแนวทางการทำงานนับต่อจากนี้  ศูนย์เฝ้าระวังและลดปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ  จะประสานงานกับเครือข่ายในจังหวัด มุ่งส่งเสริมและผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายสาธารณะระดับพื้นที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความสำคัญและลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นตามมาหลังจากการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่   สิ่งที่ตามมามักเป็นการทะเลาะวิวาทและเกิดปัญหาอุบัติเหตุ  หากจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้จะสามารถแก้ปัญหาโดยรวมได้ ซึ่งการทำงานดังกล่าว สามารถสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ ปีนี้เป็นปีแห่งการรณรงค์เสริมสร้างความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นระบบ

 

ศรัญญา   สีหาโคตร , ปิยนุช ขามคำ  ข่าวโฮมทีวี รายงาน

 

 

 Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพของ Microsoft ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

การเมืองป่วนฉุดยอดขายตลาดลด

โฮมทีวี-ผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง มีแนวโน้มยืดเยื้อ ส่งผลให้ผู้บริโภคชะลอการใช้จ่าย  ประกอบกับปัญหาภัยแล้งทำให้ราคาสินค้าทางการเกษตรไม่ออกตามฤดูกาล   

 

สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ ส่งผลกระทบถึงสถานการณ์เศรษฐกิจไทในปัจจุบัน  รายคาขายของตามท้องตลาดแพงขึ้น รวมถึงการจับจ่ายซื้อของของผู้บริโภคน้อยลง ผู้สื่อข่าวโฮมทีวีลงพื้นที่สำรวจราคาจำหน่ายราคาขายผักสดในตลาดบางลำภู จังหวัดขอนแก่น พบว่า ฟักทอง   ปกติราคากิโลกรัมละ 10 บาท  ปรับขึ้นเป็นกิโลกรัมละ20-25บาท ส่วนมะนาวมีราคาลดลงจากช่วงที่ผ่านมา  ซึ่งมีราคาสูงถึงกระสอบละ1,300บาท  ปรับลดลงเหลือกระสอบละ400บาท  ส่วนไข่ไก่ซึ่งตามปกติช่วงนี้ของทุกปีจะมีการปรับขึ้นราคา แต่พบว่าปีนี้ไข่ไก่ยังมีราคาเท่าเดิม

 

จิราภา  สาหร่ายทอง , มนตรี  ธงไชย  ข่าวโฮมทีวีรายงานHotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพของ Microsoft ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

เทศบาลนครขอนแก่นทำบุญเนื่องในวันเทศบาล

โฮมทีวี- เทศบาลนครขอนแก่นจัดงานวันเทศบาลประจำปี 2553  เพื่อแสดงเจตนารมณ์การทำงานเพื่อประชาชน  และทำบุญเนื่องในวันครบรอบ "วันเทศบาล"  

 

วันนี้ (23เม.ย.53) เทศบาลนครขอนแก่น  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เทสบาลนครขอนแก่น   ร่วมจัดงาน  เนื่องใน  "วันเทศบาล" ประจำปี 2553   ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อบัวบก หน้าสำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น  โดยช่วงเช้า  มีการทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์  ทั้งนี้ก็เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตหนเที่การงานของพนักงานทุกคน  พร้อมกันนี้เทศบาลยังจัดซุ้มให้บริการฉีดวัคซีนสุนัขและแมว  โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนนำสุนัขและแมวเข้าใช้บริการกันอย่างหนาตา   นอกจากนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ยังร่วมทำกิจกรรม 5 . ทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณที่พัก และอาคารสำนักงานทะเบียน รวมถึงตัดตกแต่งกิ่งไม้ภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลอีกด้วย

 

สิกิตตรี  เกิดมงคล  ,  ธงไชย  มนตรี ข่าวโฮมทีวีรายงานHotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

ทส.รณรงค์ 45 วัน รวมพลังลดใช้ถุงพลาสติก

โฮมทีวี-กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงพลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รณรงค์ให้ประชาชนชาวไทยลดใช้ถุงพลาสติก  หันมาใช้ถุงผ้าหรือตะกร้า เริ่ม 5 มิถุนายนนี้

 

นางรัชนี  เอมะรุจิ  รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กระทรวงพลังงานธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เปิดเผยว่ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีมาตรการลดการใช้ถุงพลาสติก โดยใช้ชื่อโครงการ "45 วัน รวมพลังลดใช้ถุงพลาสติก" ในส่วนหน่วยงานที่ดำเนินงานร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  จะเริ่มจัดประชาสัมพันธ์เข้าหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน   รวมถึงดำเนินธุรกิจห้างสรรพสินค้าจะมีโปรโมชั่นให้ลูกค้าปฏิเสธรับถุงพลาสติก  รวมถึงการจัดอบรม เพิ่มศักยภาพธนาคารขยะรีไซเคิล  ธนาคารเพื่อสิ่งแวดล้อม  ที่จะเป็นแรงผลักดันให้ประชาชนทั่วไปตระหนักถึงการใช้สิ่งของที่ไม่ใช้แล้วนำมารียูสใหม่ ซึ่งจะลดปัญหาการเกิดโลกร้อนได้

 

สิกิตตรี  เกิดมงคล ,  ธงไชย  มนตรี  ข่าวโฮมทีวีรายงานอีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

22 เมษายน 2553

ชวนทำบุญวัดศรีธาตุ

โฮมทีวี-วันเสาร์และอาทิตย์ที่จะถึงนี้  ชาวชุมชนบ้านตูม เทศบาลนครขอนแก่น จัดงานประเพณีบวงสรวงหลวงปู่ธาตุ หลวงปู่แก  และเจ้าแม่สองนาง เพื่อแสดงถึงความกตัญญูและเพื่อความเป็นสิริมงคล

 

ผู้สูงอายุในชุมชนบ้านตูม  ปรึกษาหารือกัน เพื่อเตรียมการจัดงานประเพณี บวงสรวงหลวงปู่ธาตุ หลวงปู่แก  ภายในวัดศรีธาตุ   และบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง ณ ศาลเจ้าแม่สองนางริมบึงแก่นนคร  สิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้านมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีขึ้นในเดือนเมษายนของทุกปี

 

พ่อเลื่อน สงวนหอม ประธานชุมชนบ้านตูม  เล่าว่า  ในอดีต มีภิกษุ 2 รูป จะเดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม และได้แวะจำพรรษา ณ วัดแห่งนี้  ต่อมาภิกษุรูปหนึ่งมีอาการอาพาธและมรณภาพลงที่นี่  ก่อนมรภาพท่านได้สั่งให้ก่ออัฐิธาตุไว้ภายในบริเวณวัด  ต่อมาชาวบ้านได้ร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะปฏิสังขรจนมีสภาพอย่างที่เห็น และเรียกธาตุองค์นี้ว่า  หลวงปู่ธาตุ  ส่วนภิกษุอีกรูปก็ได้จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งนี้จนมรณภาพ ชาวบ้านได้ช่วยกันนำอัฐิของท่านมาไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่ในวัด และเรียกหลวงปู่แกตามชื่อของต้นไม้ 

 

ผู้เฒ่าผู้แก่ในบ้านตูมเล่าสืบต่อกันมาว่า ในสมัยที่หลวงปู่ธาตุ หลวงปู่แก จำพรรษาที่วัด มีอุบาสิกาสองพี่น้องและเป็นบุตรีของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช  กษัตริย์ลาว อพยพผู้คนมาสร้างบ้านแปงเมืองจนกลายเป็นเมืองขอนแก่นในปัจจุบัน  นำชาวบ้านมาทำบุญบำรุงพระศาสนา จนกลายเป็นความผูกพันระหว่างบ้านกับวัด

 

พ่อจันดี ผึ่งผาย ผู้ดูแลศาลเจ้าแม่สองนาง ริมบึงแก่นนคร  บอกว่า  ทุกปีในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์  ชาวบ้านตูมจะร่วมกันทำบุญถวายแด่หลวงปู่ธาตุ หลวงปู่แก  และเจ้าแม่สองนาง  ซึ่งปีนี้จัดขึ้นวันเสาร์ที่ 24  

และวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน

 

การร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในชุมชน เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีของคนในท้องถิ่น แม้เป็นจุดเล็กๆแต่ก็ถือเป็นความภูมิใจที่ได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

เชษฐา สุริยวิวัฒนานนท์    ,   ธงไชย มนตรี      ข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยช่วงต้นปีนี้ไม่คึกคัก

โฮมทีวี-ตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงหน้าร้อนนี้เศรษฐกิจไทยยังคงชะงักและลดลงเรื่อยๆ   ซึ่งเป็นผลจากสาเหตุการเมืองไทยที่ยังไม่สงบและเศรษฐกิจโลกที่แปรปรวนอยู่ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยซบเซา  ผู้ประกอบการธุรกิจและพ่อค้าแม่ค้าต่างได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการขยายธุรกิจและรายได้ในการเลี้ยงครอบครัว

 

แม้กรมส่งเสริมการส่งออกจะจัดงานแสดงสินค้าของขวัญและงานแสดงสินค้าของใช้ในบ้าน 2553 หรือBIG+BIH ครั้งที่ 29 เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ให้ยอดขายของกลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยเป็นที่ยอมรับและจากทั่วโลก  แต่กลับพบว่าภาพรวมของการจัดงานในปีนี้ เงียบเหงากว่าทุกปีที่ผ่านมา  นักธุรกิจต่างประเทศที่จะมาเจรจาการค้ากับนักธุรกิจไทยมีน้อยลง   ซึ่งผู้ประกอบการภายในงานบอกว่า  ผลกระทบเกิดจากปัญหาการเมืองไทยที่ยังหาข้อยุติไม่ได้ส่งผลต่อธุรกิจการส่งออกของไทย 

 

เสียงสะท้อนที่เห็นได้ชัดอีกด้านหนึ่งมาจากผู้ประกอบการรถแท็กซี่  พวกเขาบอกว่าปัญหาการเมืองที่ยังร้อนระอุนี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนขับรถแท็กซี่มิเตอร์ในกรุงเทพมหานคร รายได้จากการรับส่งลูกค้าทั้งลูกค้าคนไทยและลูกค้าต่างชาติน้อยลง  จากเดิมที่เคยรับส่ง 5-6 เที่ยวต่อวัน ลดเหลือ 3-4 เที่ยวซึ่งเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชน

 

สิกิตตรี  เกิดมงคล   ข่าวโฮมทีวี  รายงานHotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

ผลักดันสินค้าเกษตรช่วยผู้ส่งออก

โฮมทีวี- สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์  ระดมความคิดเห็นศึกษาแนวทางการเจรจา ผลักดันสินค้าเกษตรเพื่อช่วยผลักดันสินค้าเอื้อต่อการปฎิรูประบบเศรษฐกิจไทยสู้เวทีการค้าเสรีสหภาพยุโรป

 

สัมมนาครั้งนี้ มีขึ้นที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น มีเนื้อหาเน้นไปยังการค้าแบบเสรีแบบทวิภาคี ในภูมิภาคเดียวกัน กล่าวคือ การช่วงชิงความได้เปรียบในการเข้าตลาดพร้อมทั้งลดความเสียเปรียบและการสร้างความเป็นศูนย์กลางในตลาดให้ได้  ที่ผ่านมาการเจรจาการค้าเสรีในกรอบพหุพาคี (ตลาดการค้ายุโรป) ภายใต้การดำเนินการขององค์กรการค้าโลก ( WTO) ไม่คืบหน้าเนื่องจากมีประเทศเข้าร่วมเจรจาจำนวนมาก

 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะเป็นอีกแรงที่จะช่วยผลักดันสินค้าเกษตรเอื้อต่อการปฎิรูประบบเศรษฐกิจไทยสู้เวทีการค้าเสรีสหภาพยุโรป  ร่วมวางยุทธศาสตร์การเจาจรการค้าเสรี  ผลักดันความคืบหน้าในการทำความตกลงในบางประเด็นที่ชะลอตัว  โดยจะเร่งผลักดันสินค้าเกษตร จำพวก ข้าว , โคเนื้อ ,โคนม และน้ำตาล ซึ่งเป็นการได้เปรียบเนื่องจากไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม สินค้าของไทยมีจึงคุณภาพและปริมาณที่มากพอที่จะให้ผู้ประกอบการในต่างประเทศตัดสินใจแทนคู่แข่งอย่าง ประเทศญี่ปุ่น และประเทศสิงคโปร์

 

ผศ.ดร.สันติ ชัยศรีสวัสดิ์สุข รองคณะบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเศรษฐกิจระหว่างประเทศและการพัฒนา กล่าวทิ้งท้ายว่า การประชุมครั้งนี้เชื่อว่าจะช่วยผลักดันและส่งเสริมการค้าเสรีในประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งนี้จังหวัดขอนแก่นจะช่วยป้อนผลผลิตที่มีอยู่คัดสรรคุณภาพส่งต่อไปยังส่วนกลางเพื่อเป็นผลผลิตส่งออกเพื่อเอื้ออำนวยการปฎิรูประบบเศรษฐกิจไทยให้พัฒนาไปได้อย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น

 

ทีมข่าวโฮมทีวีรายงาน

 

 Hotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองขอนแก่นตรวจสถานบันเทิงเขตเทศบาล

โฮมทีวี- เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดขอนแก่น เข้าตรวจสถานประกอบการร้านคาราโอเกะ และสถานบันเทิงในเขตเทศบาลนครขอนแก่น

 

พ.ต.ท.วีระวุฒิ เสียงใส สวป.สภ.เมืองขอนแก่นพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเทศบาล เข้าตรวจใบอนุญาตประกอบการร้าน ตามสถานบันเทิงสถานประกอบการ ร้านคาราโอเกะ ร้านอาหารที่เข้าข่ายสถานบันเทิง ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบการสถานบันเทิงตามกฏกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและประกอบกิจการร้านวีดิทัศน์ พ.ศ.2552  ซึ่งได้กำหนดให้ผู้รับใบอนุญาต สำหรับผู้ประกอบกิจการคาราโอเกะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ได้แก่ ต้องมีการถ่ายเทอากาศที่สะดวก มีป้ายบอกทางหนีไฟ มีสัญญาณเตือนภัยทั้งเสียงและไฟสัญญาณไซเลน และถังดับเพลิงที่เพียงพอ รวมไปถึงแบบของอาคารสถานบริการต้องได้รับการรับรองจากเทศบาลก่อนถึงจะสามารถยื่นขอรับใบอนุญาตให้ประกอบการได้  หากสถานประกอบการใดไม่ผ่านการตรวจสอบจะต้องทำการแก้ไขและปรับปรุงให้เป็นไปตาม พรบ.สถานบันเทิง หากไม่ได้รับการแก้ไขและออกใบอนุญาตผู้ประกอบการจะมีความผิดตามกฎหมาย

 

เชษฐา  สุริยะวิวัฒนานนท์ , ปิยนุช ขามคำ  ข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

เทศบาลนครขอนแก่นกำลังมีโครงการดีดี”เทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่”

โฮมทีวี-เทศบาลนครขอนแก่นเร่งดำเนินงานตามแผนโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ จัดเวทีชาวบ้าน ทบทวนแลกเปลี่ยนความรู้ และติดตามประเมินผลภารกิจแผนปฏิบัติการกระจายอำนาจสู่ชุมชน

 

เวทีชาวบ้านครั้งนี้จัดขึ้นที่บ้านหนองใหญ่ ตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดำเนินงานการกระจายอำนาจสู่ประชาชนเพื่อเป็นการพัฒนาชุมชนระหว่างเจ้าหน้าที่เทศบาลและชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น โครงการนี้เริ่มต้นด้วยการขุดลอกและซ่อมแซมท่อระบายน้ำรอบเขตชุมชนดอนหญ้านางและชุมชนบ้านโนนชัย  ในเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 2553

เวทีชาวบ้านชุมชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น มีขึ้นเพื่อทบทวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ติดตามประเมินผลภารกิจตามแผนกระจายอำนาจสู้ชุมชนงบประมาณเบิกจ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการกระจายอำนาจตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553  โดยงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน ตั้งจ่ายไว้  หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท โดยตั้งเป้าว่าจะสามารถเกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและคาดว่าจะมีชุมชนเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 90 ชุมชน

ล่าสุด  คณะเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครขอนแก่น ได้ลงไปยังชุมชนหนองใหญ่ 3 รวมถึงลงพื้นที่ไปยังชุมชนดอนย่านาง 2 เพื่อเปิดเวทีให้คนในชุมชนได้ร่วมกันหารือเพื่อพัฒนาชุมชนทั้งทางด้านการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน รวมถึงการพัฒนาปรับแต่งภูมิทัศน์ ภายในชุมชนให้สวยงาม ซึ่งจะนำความคิดเห็นต่าง ๆ ที่คนในชุมชนได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นมาเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองร่วมกับหน่วยงานของรัฐ อีกทั้งเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานการกระจายอำนาจสู่ประชาชนเพื่อพัฒนาชุมชน

 

สำหรับการลงพื้นที่ของเทศบาลนครตามโครงการเทศบาลเล็กในเทศบาลใหญ่นั้น คาดว่าจะสิ้นสุดการเปิดเวทีพัฒนาชุมชนในเดือนมิถุนายนนี้ซึ่งจะสามารถช่วยให้เทศบาลนครขอนแก่นเป็นเทศบาลที่มีการพัฒนาและน่าอยู่ต่อไปในอนาคต 

 

ธงไชย มนตรี  ข่าวโฮมทีวี รายงาน

 

 Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

21 เมษายน 2553

ขอนแก่นยอดโครงการ “ทูบี นัมเบอร์วัน” สู่สถานศึกษาและชุมชน

โฮมทีวี-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขานรับนโยบายแก้ไขปัญหาเยาวชนต่อยอดโครงการ "ทูบี  นัมเบอร์วัน"  สู่สถานศึกษาและตามชุมชน

 

ที่โรงแรมโฆษะหลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่นประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน"ทูบี  นัมเบอร์วัน"   และติดตามผลการดำเนินงานประจำปี นางจิรประภา ศิริสูงเนิน หัวหน้างานสุขภาพจิตยาเสพติดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ได้ร่วมมือกับหลายหน่วยงานในจังหวัดขอนแก่น ติดตามผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา อีกทั้งต่อยอดโครงการนี้ ให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึงเพื่อเพิมพูนประสบการณ์ทักษะฝึกการแก้ปัญหาและพัฒนาทางอารมณ์ หรือ อีคิวของวัยรุ่นให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ซึ่งเป็นโครงการรณรงค์แก้ไขยาเสพติดได้เป็นอย่างดี   ดังนั้นสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จะต่อยอดโครงการไปยังสถานศึกษาและชุมชนมากขึ้น

 

นายศักดิ์ชัย   กาญจนวรรณ  ปลัดจังหวัดขอนแก่น  บอกว่า   จังหวัดขอนแก่นจะเร่งประสานงานกับตัวแทนชุมชน   นำวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถถ่ายทอดให้กับเยาวชนได้รับทราบถึงการประพฤติตนให้อยู่ในกรอบจารีตประเพณีไทย เพื่อปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่อาจเกิดขึ้นในกลุ่มเยาวชน

 

 

ศรัญญา  ศรีหาโคตร , ธงไชย   มนตรี  ข่าวโฮมทีวี รายงานอีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

ต่อไปนี้จะมีการเข้มงวดในเรื่องห้ามสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

โฮมทีวี-สำนักควบคุมโรคที่ 6 อบรมผู้เกี่ยวข้องเรื่องการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พร้อมกำชับให้เข้มงวดการใช้กฎหมาย

 

นายอดิศักดิ์  คุงวัฒนานนท์  หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  บอกว่า  สำนักควบคุมการโรคที่ 6 ขอนแก่น ร่วมกับ สภ.เมืองขอนแก่น จัดอบรมเรื่องการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กำชับให้เจ้าหน้าที่ เข้มงวดการใช้กฎหมายต่อสาธารณชนขึ้นโดยแบ่งสถานที่สาธารณะที่ให้เป็นเขตปลอดบุหรี่ทั้งหมด ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษา - สถานที่สาธารณะที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ  และศาสนสถาน ทั้งนี้เพื่อให้สถานที่สาธารณะในจังหวัดขอนแก่นปลอดควันบุหรี่และปลอดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นับว่าเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่ง

 

นางจิรประภา   ศิริสูงเนิน   นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ  กล่าวว่า   สถานที่สาธารณะที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่และกำหนดส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่สาธารณะดังกล่าวเป็นเขตสูบบุหรี่หรือเขตปลอดบุหรี่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535  แยกประเภทการบังคับใช้กฎหมายได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  บริเวณห้องพักส่วนตัวหรือห้องทำงานส่วนตัว , สถานที่ที่เป็นเขตปลอดบุหรี่ แต่มีข้อยกเว้นให้สามารถจัดเขตสูบบุหรี่ได้ เฉพาะบริเวณนอกเหนือพื้นที่ส่วนที่เป็นอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้แก่ สถานที่ให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิง สถานที่ราชการ สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ตามประกาศกระทรวงสาธารณะสุข (ฉบับที่ 19) พ.ศ.2535 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 มิถุนายน 2553

 

ปิยนุช   ขามคำ . ธงไชย  มนตรี  ข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที

19 เมษายน 2553

สรุปภาพรวมอุบัติเหตุสงกรานต์ ปี 53

โฮมทีวี- 7 วันอันตรายสงกรานต์ปีนี้จังหวัดขอนแก่นมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บลดลงแต่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น

 

นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ของจังหวัดขอนแก่น ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในช่วง 7 วันอันตราย

 

รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ต้องทำงานกันตลอดทั้ง 7 วันและขอให้ทำงานแบบบูรณาการกันต่อไป เป็นผลให้จังหวัดขอนแก่นมีอุบัติเหตุ และผู้บาดเจ็บลดลง แต่ผู้เสียชีวิตเกินเป้าหมาย และทุกภาคส่วนก็ร่วมมือกันทำงานนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามนโยบายของรัฐบาล

สำหรับปีนี้ในช่วงเจ็ดวันอันตราย  (12 เม.ย. 2553
18 เม.ย. 2553 ) จังหวัดขอนแก่นมีอุบัติเหตุแล้ว 69 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 73 คน ผู้เสียชีวิต 6 คน อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตคืออำเภออุบลรัตน์ อำเภอเมือง กระนวน แวงใหญ่ บ้านฝาง ชุมแพ อำเภอละ 1 คน

 

สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุคือเมาสุรา ขับรถเร็ว รถที่เกิดอุบัติเหตุก็ยังเป็นรถจักรยานยนต์มากที่สุดเหมือนเดิม ในช่วง 7 วันอันตรายมีการเรียกตรวจรถทุกชนิดจำนวน 159,444 คันมีการกระทำความผิด 11,881 คันมีการดำเนินคดี 11,970 คน และผู้ที่เมาแล้วขับทุกคนจะถูกส่งฟ้องศาลดำเนินคดีตามกฎหมายทุกรายจำนวน 301 คน

 

สำหรับการกระทำผิดมากสุดคือไม่มีใบขับขี่  รองลงมาคือไม่สวมหมวกนิรภัย และปีนี้ยังสามารถดำเนินคดีกับผู้ที่โทรศัพท์ขณะขับรถได้ถึง 104 คน สำหรับเป้าหมายของจังหวัดขอนแก่นช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ต้องลดลง 5 % คือต้องมีอุบัติเหตุไม่เกิน 84 ครั้ง บาดเจ็บไม่เกิน 91 คนถือว่าสถิติลดลง และเสียชีวิตไม่เกิน 3 คนแต่ปีนี้เสียชีวิตเป็น 6 คน

 

ขอบคุณเนื้อหาข่าว  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นอีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

สกู๊ป บ้านหลังเรียนปู่ทวดครูสิงห์

โฮมทีวี-  วันนี้ทีมข่าวจะพาไปชม แหล่งเรียนรู้หลังเรียนปู่ทวดครูสิงค์  แหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ช่วยปลูกจิตสำนึกให้เด็กในชุมชนรักและหวงแหนความเป็นท้องถิ่นและเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างง่าย     ติดตามได้ในข่าวประจำวันโฮมทีวี  19.30 น. แพร่ภาพซ้ำ  23.30 น. 03.30 น. 07.30 น.  11.30 น. และ 15.30 น.       

ธงไชย  มนตรี , ปิยนุช ขามคำ   ข่าวโฮมทีวี รายงาน

 Hotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

มข.ร่วม สปป.ลาว พัฒนาหลักสูตรบริหาร

โฮมทีวี-มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท ด้านบริหารการศึกษาสร้างผู้บริหารระดับสูงสู่ระดับประเทศ

 

รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) เปิดเผยว่า ตามที่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ม.สุภานุวงศ์ แขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ตามหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ และ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการประชุมหารือถึงการสนับสนุน มหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์ในการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโท ด้านบริหารการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะรับนักศึกษารุ่นแรกได้ในปี 2553
   
ที่ผ่านมา มข.ได้ให้ทุนการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาต่าง ๆ เช่น ศึกษาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แก่บุคลากรจากม.สุภานุวงศ์ มาอย่างต่อเนื่องกว่า 10 คน ตามความร่วมมือทางด้านวิชาการดังกล่าว ซึ่งศิษย์เก่าที่ได้รับทุนจาก มข. เมื่อกลับไปยังประเทศ ก็ได้เป็นผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและระดับแขวงหลวงพระบาง จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่มข.ได้มีโอกาสร่วมพัฒนาการศึกษาให้แก่สปป.ลาว

 

เชษฐา  สุวิวัฒนานนท์ , ปิยนุช  ขามคำ ข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพของ Microsoft ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

ขอนแก่น เอฟซี บุกชนะเชียงรายฯ ถึงบ้าน 3-1

 

โฮมทีวี- "กว้างซ้งมหาภัย" เชียงราย ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 7 ของตาราง บอลดิวิชั่น 1 เปิดบ้านรับการมาเยือนของ "ทีมไดโนเสาร์พิฆาต" ขอนแก่น เอฟซี ทีมอันดับ 5 ก่อนพ่ายคาบ้าน 1-3 ดันขอนแก่นขึ้นอันดับ 3 ของตาราง

ที่สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย "กว้างซ้งมหาภัย" เชียงราย ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 7 ของตาราง ลงสนาม 4 นัดมี 4 คะแนน เปิดบ้านรับการมาเยือนของ ขอนแก่น เอฟซี ทีมอันดับ 5 มี 4 คะแนนจากการลงสนาม 4 นัดเช่นกัน  

เปิดฉากมาได้แค่ 6 นาที เจ้าบ้านมีลุ้นก่อนจากจังหวะฟรีคิกของ เอดู กราฟี้ ระยะ 30 หลาตรงกรอบเขตโทษด้านซ้าย แต่ยังดีที่ ปิยะวัฒน์ อินทรพิมพ์ พุ่งปัดออกไปได้ แต่ก็ไม่รอดอยู่ดี น.8 ภานุพงษ์ อารัมวิโรจน์ เปิดบอลจากด้านขวาเข้ากลาง อนุชา ช่วยศรี วิ่งไปเอาบอล แต่ จัตตุพล สิทธิเลาะ กองหลังขอนแก่น เอฟซี เจตนาขัดขาเล่นนอกเกม ผู้ตัดสิน เป่าให้เป็นจุดโทษ เป็น อนุชา ช่วยศรี รับหน้าที่สังหารไม่เหลือซาก ทำให้สกอร์ เชียงราย ยูไนเต็ด ขยับนำ 1-0

 

จากนั้น เกมสนุกเร้าใจยิ่งขึ้น น.23 ขอนแก่น เอฟซี ได้ลุ้นบ้างเมื่อได้ฟรีคิกทางริมเส้นด้านขวา สุรชาติ สิงห์โหง่น เปิดบอลเข้ามา ควาเยฟ โรมิโอ โหม่งเต็มหัว แต่บอลแฉลบออกเสาสองอย่างน่าเสียดาย
               

น.28 ขอนแก่น เอฟซี ได้จังหวะโต้กลับตามตีเสมอได้สำเร็จ เมื่อบอลเปิดจากด้านซ้ายหลุดไปทางเสาสอง เข้าทาง สุรชาติ สิงห์โหง่น ซัดด้วยขวาตรงกรอบเขตโทษ อาทิตย์ ธนูศร ผู้รักษาประตูเชียงราย พุ่งทุบออกมา แต่ดันมาเข้าทาง ชรินทร์ บุตรฮาด ซ้ำจ่อๆ แค่ 3 หลาไม่เหลือซาก สกอร์เท่ากันอีกครั้ง 1-1

 

ครึ่งหลัง น.50 อดิศักดิ์ จารัตน์ ของขอนแก่น เอฟซี ตั้งป้อมซัดตรงกรอบเขตโทษแต่ อาทิตย์ ธนูศรี โชว์ซูเปอร์เซฟพุ่งปัดไว้ได้อีก น.56 กลายเป็นทีมเยือน ที่ขยับนำได้สำเร็จจากจังหวะเปิดบอลเข้ามาของ อดิศักดิ์ จารัตน์ ก่อนเป็น ชรินทร์ บุตรฮาด พุ่งโหม่งที่เสาสองขอนแก่น พลิกแซง 2-1  น.64 จากนั้น น.67 เชียงราย เสียประตูที่ 3 อีกจากจังหวะเปิดฟรีคิกจากกรอบเขตโทษด้านซ้าย เข้าไปกลางประตู ชรินทร์ บุตรฮาด วิ่งเข้าไปโหม่งจ่อๆ แบบไม่มีใครประกบ ทำให้สกอร์ขอนแก่น นำ เชียงราย ห่าง 3-1

ช่วงท้ายเกมส์เชียงรายพยามยามบุกแจ่ไม่ทันเวลา ท้ายที่สุด เชียงราย ยูไนเต็ด แพ้ให้กับ ขอนแก่น เอฟซีไป 1-3 "ไดโนเสาร์พิฆาต" ขอนแก่น เอฟซี ขึ้นอันดับ 3 ศึกดิวิชั่น 1 ตาม ศรีราชา เอฟซี จ่าฝูงเพียงสามแต้มเท่านั้น

 

ปิยนุช  ขามคำ , วัชรพงษ์ จันทรราษฎร์  ข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

สรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์

โฮมทีวี-จังหวัดขอนแก่นสรุปยอดการเกิดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  2553 พร้อมปิดศูนย์ฯ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

 

นายอนุกูล ตังคนานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  2553 ที่ห้องประชุมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ชั้น 5 ศาลากลางหลังใหม่   สำหรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา  จังหวัดขอนแก่นดำเนินการตั้งศูนย์ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ระหว่างวันที่ 12 19 เมษายน  มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 69  ครั้ง  มีผู้เสียชีวิต  6  คน  บาดเจ็บ 3 คน ลดลงจากปีที่ผ่านมา   ส่วนสาเหตุส่วนใหญ่ยังคงมาจากเมาแล้วขับ  ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือรถจักรยานยนต์

 

 

ธงไชย  มนตรี , จิราภา  สาหร่ายทอง  ข่าวโฮมทีวี รายงานอีเมลของคุณและบริการอื่นๆ ที่พร้อมใช้งาน รับ Windows Live Hotmail ฟรี ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

เดินทางกลับหลังสงกรานต์

โฮมทีวี-หลังจากวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์หมดหลง  ประชาชนทยอยเดินทางกลับไปยังสถานที่ทำงานตามที่ต่างๆ ทำให้สถานีขนส่งและปรับอากาศถนนมิตรภาพรถหนาแน่นมากขึ้น

 

ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครขอนแก่น ยังคงมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาอย่างต่อเนื่อง  ภายหลังจากที่ผู้คนส่วนใหญ่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาและท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์    ประชาชนทยอยเดินทางกลับไปยังสถานที่ทำงานตามที่ต่างๆ ทำให้สถานีขนส่งและปรับอากาศถนนมิตรภาพรถหนาแน่นมากขึ้น

 

ทั้งนี้สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดขอนแก่น  ได้เพิ่มเที่ยวรถไว้แล้วเพื่อรองรับประชาชนที่จะเดินทางทั้งช่วงขาไปและขากลับ  พร้อมกันนี้ยังมีมาตรการคุมเข้มสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ ป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพ ที่อาจแฝงตัวเพราะ ยังมีผู้โดยสารหลายรายที่สัมภาระอย่างเช่นกระเป๋าเดินทาง และของฝากที่มากับรถโดยสารสูญหายได้  อย่างไรก็ตามประชาชนที่นำสัมภาระติดตัวมาขอให้ตรวจสอบให้ละเอียดและให้ครบทุกชิ้นก่อนที่จะลงจากรถเพื่อป้องกันทรัพย์สินสูญหาย

 

ด้านการสัญจรทางท้องถนนมิตรภาพประชาชนที่มีรถส่วนตัวเริ่มเดินทางกลับตั้งแต่วันเสาร์และอาทิตย์ ส่งผลให้ถนนทุกเส้นมีการสัญจรติดขัดเล็กน้อย  ทั้งนี้ขนส่งจังหวัดขอนแก่น  เตรียมเพิ่มมาตรการความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารทุกคนด้วยการตั้งจุดตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สำหรับคนขับรถโดยสารทุกคน หากมีปริมาณแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดจะให้เปลี่ยนคนขับทันที ทั้งนี้เพื่อป้องกันความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น

 

 

ปิยนุช   ขามคำ , ธงไชย  มนตรี  ข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: อีเมลฟรีประสิทธิภาพสูงที่มีการรักษาความปลอดภัยโดย Microsoft รับทันที

09 เมษายน 2553

ขอนแก่นรณรงค์ เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ

โฮมทีวี-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเอฟ.เอ็ม.98.50เมกะเฮิรตซ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต1ร่วมกับบริษัทฟาติมา บรอดคาสติ้ง จำกัดจัดโครงการประชาสัมพันธ์ "รณรงค์ เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลสงกรานต์

 

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเอฟ.เอ็ม.98.50เมกะเฮิรตซ์ สำนักประชาสัมพันธ์เขต1ร่วมกับบริษัทฟาติมา บรอดคาสติ้ง จำกัดจัดโครงการประชาสัมพันธ์ "รณรงค์ เมาไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ" ช่วงเทศกาลสงกรานต์   โดยมี นายปราโมทย์ สัจจรักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีเปิดงาน ที่ศาลหลักเมืองขอนแก่น

 

ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักประสัมพันธ์เขต1 กล่าวว่า  ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของแต่ละปี แต่ละพื้นที่ที่พบว่าการเกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากการที่ผู้ใช้รถใช้ถนนไม่เคารพกฎจราจร ซึ่งเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทำให้เกิดผลกระทบทางด้างเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก สำนักประชาสัมพันธ์เขต1   เห็นถึงความสำคัญในการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย จึงให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเอฟ.เอ็ม.98.50เมกะเฮิรตซ์ ร่วมกับบริษัท ฟาติมา บรอดคาสติ้ง จำกัด จัดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจรแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนนทั้งในช่วงเทศกาลและสถานการณ์ปกติ ไม่ขับขี่ยานพาหนะขณะมึนเมาสุรา รวมทั้งยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงานได้อีกทางหนึ่งด้วย.

 

ปิยนุช   ขามคำ   ข่าวโฮมทีวี รายงานHotmail: อีเมลที่เชื่อถือได้ซึ่งมาพร้อมกับการป้องกันอีเมลขยะที่มีประสิทธิภาพ ลงทะเบียนเดี๋ยวนี้

สงกรานต์ขอนแก่น สนุกได้...ไร้แอลกอฮอล์

โฮมทีวี-สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 13-18 เมษายน 2553

                     

นายคิมหันต์   ยงรัตนกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น  กล่าวว่า เทศกาลสงกรานต์ปีนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 6 วัน หรือบางคนอาจหยุดยาวถึง 9 วัน ประเด็นที่เป็นห่วงที่สุด คือ ปัญหาอุบัติเหตุจราจร จากการดื่มฉลองด้วยเครื่องดื่มมึนเมาต่างๆ เนื่องจาก คนไทยเชื่อว่าจะทำให้บรรยากาศสนุกสนานครื้นเครง 

 

ปัจจุบันไทยมีกฎหมายห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 100 เปอร์เซ็นต์เฉพาะในวันสำคัญทางศาสนา 3 วัน ได้แก่ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันเข้าพรรษา แต่ไม่ได้บังคับช่วงสงกรานต์ จากการวิเคราะห์สถิติย้อนหลังในปี 2545-2551 พบว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์มีคดีอุบัติเหตุจากการเมาสุราสูงที่สุด เฉลี่ยปีละ 770 คดี สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลอดทั้งปีซึ่งมี 544 คดี โดยในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี จะมีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดเฉลี่ย 102 ราย หรือ 1 คนในทุก 10-20 นาที ติดต่อกันมา 8 ปี  

 

สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นจึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชน ไม่ขายและไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมทั้งไม่นำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปในสถานที่จัดงานสงกรานต์ทุกแห่ง เพื่อสืบสานวัฒนธรรมที่ดีในการเล่นน้ำสงกรานต์ ส่วนผู้ที่ต้องขับขี่ยานพาหนะ ควรพักผ่อนให้เพียงพอ และไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งก่อนและขณะขับขี่

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จะออกสุ่มตรวจการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภท ตามสถานประกอบการ สวนสาธารณะ สถานที่ราชการ ปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิง ปั๊มแก๊ส และร้านค้าในวัดและโรงเรียน เพื่อเฝ้าระวังการกระทำผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน จนถึงวันที่ 18 เมษายน 2553 โดยเน้นสถานที่ห้ามขาย เวลาห้ามขาย สถานที่ห้ามดื่ม อายุผู้ซื้อ หากพบฝ่าฝืน ให้ลงโทษทันที

 

ทีมข่าวโฮมทีวี รายงาน

 

 Hotmail: บริการอีเมลฟรี ที่เชื่อถือได้ และสมบูรณ์พร้อม รับทันที