23 มิถุนายน 2554

ยกเลิกการตรึงราคาน้ำมันดีเซล

จากข้อมูลกรมสรรพสามิต การตรึงราคาน้ำมันดีเซลของรัฐบาลในปัจจุบัน ส่งผลกระทบตามมาหลายด้าน อาทิ การสูญเสียรายได้ของรัฐ ปีละ 1 แสนล้านบาท และเป็นการทำลายสิ่งแวดล้อมทางอ้อม เนื่องจากประชาชน ในประเทศหันมาใช้น้ำมันดีเซลที่มีราคาถูกกว่าน้ำมันประเภทอื่นเพิ่มสูงขึ้นผิดปกติ

ดังนั้นกรมสรรพสามิตจึงเตรียมเสนอรัฐบาลใหม่หลังการเลือกตั้ง ให้ยกเลิกมาตรการตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 30 บาท ด้วยการลดภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซล โดยจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนนี้

เปิดตลาดอาเซียนเต็มรูปแบบ

นายพสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวภายหลังจาการร่วมสัมมนาผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดขอนแก่น ว่า ในปี 2554 การเตรียมรับมือการตลาดของต่างประเทศเข้ามาในไทยอย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝืมือ และการลงทุน ซึ่งหากผู้ประกอบการ ปรับความเข้าใจและปรับวิธีการทำงานใหม่ สินค้าจากประเทศไทยจะต้องก้าวสู่ระดับสากลได้
โดยมี นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า การสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแก่น จะสามารถสร้างความรู้ความเข้าใจถึงการเพิ่มศักยภาพด้านการผลิต ซึ่งถือเป็นจุดอ่อนของผู้ประกอบการไทย

ชี้แจงยุทธศาสตร์วิจัย ฉบับที่8

การประชุมดังกล่าว มีขึ้นที่โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด ขอนแก่น จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช. เพื่อเผยแพร่และขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ.2555 -2559 และระดมความคิดการจัดทำกรอบการวิจัยและยุทธศาสตร์การวิจัยรายสาขา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งประกาศรับข้อเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัยของประเทศแบบมุ่งเป้า และประชาสัมพันธ์ การประกาศรับเสนอการวิจัย และกรอบการวิจัย ที่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ทุนอุดหนุน ปีงบประมาณ 2555 โดยมี รศ.นพ.สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เป็นประธานในพิธี

นักเรียนร.ร.ขามแก่นไหว้ครู

ที่หอประชุมโรงเรียนขามแก่นนคร นักเรียนโรงเรียนขามแก่นนคร นำพานดอกไม้และพานธูปเทียนกราบไหว้ครูอาจารย์ ในพิธีไหว้ครู ประจำปี 2554 เพื่อรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้ โดยมีนายวีระเดช ซาตา ผู้อำนวยการโรงเรียนขามแก่นนคร เป็นประธานจุดธูปเทียน ต่อด้วยประธานนักเรียนนำกล่าวไหว้ครู และกล่าวคำปฏิญาณตน

นอกจากนั้น ยังมีพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม นักเรียนที่สอบได้ลำดับที่ 1 - 10 ในการสอบเข้าเรียนที่โรงเรียนขามแก่นนคร นักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่รายได้น้อยอีกด้วย

22 มิถุนายน 2554

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือแรงงานหญิงและเด็ก มีขึ้นที่ห้องประชุมสำนักงานแรงานจังหวัดขอนแก่น ศาลากลางจังหวัด จัดโดยสำนักงานแรงานจังหวัดขอนแก่น ในที่ประชุมมีการรายงาน

โดยการใช้แรงงานหญิงในจังหวัดขอนแก่น สถานประกอบกิจการในจังหวัดขอนแก่น จ้างลูกจ้างหญิง คิดเป็นร้อยละ 48.10 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมดในสถานประกอบกิจการ และลูกจ้างหญิงส่วนใหญ่ทำงานในกิจการประเภทตัดเย็บเสื้อผ้า ตัดเย็บรองเท้าและประกอบชิ้นส่วนอิเล๊กนิคส์ เป็นต้น ค่าจ้างรายวันตก วันละ 167-200 บาท

สำหรับการใช้แรงงานเด็กในจังหวัดขอนแก่น สถานประกอบกิจการในจังหวัดขอนแก่น จ้างลูกจ้างเด็ก คิดเป็นร้อยละ0.31 ของจำนวนลูกจ้างทั้งหมด ซึ่งเป็นจำนวนที่ลดลงจากปี 2553 ค่าจ้างรายวันตกวันละ 167-170 บาท