02 มิถุนายน 2554

ร่วมประเมินฯ โครงการ TO BE NUMBER ONE

สำนักกิจกรรมพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการและคณะร่วมประเมินการทำงานของโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นไปตามเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ของโครงการ

โดยจังหวัดขอนแก่น มียุทธศาสตร์ โดยจัดทำ Web Site TO BE NUMBER ONE , ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในเขตเมืองและเขตชุมชน , ขยายเครือข่ายโดยใช้ Friend Corner , มีการประกวดโดยแกนนำเยาวชนที่ Friend Corner , ,ให้สภาเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมด้วย ,ใช้แกนนำ TO BE NUMBER ONE ไปพัฒนาสภาเด็กและเยาวชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น