30 มีนาคม 2554

9 ตำบลชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ


นายประณต สุริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) กล่าวถึงการอบรมโครงการ9 ตำบลชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

       

โครงการ9 ตำบลชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร รวมทั้งการรณรรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจราจร จนสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนท้องถิ่น

 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้นำท้องถิ่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาจราจร กลุ่มพัฒนานักศึกษา ตำรวจบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน แกนนำอาสาพัฒนาสตรีหมู่บ้าน อบต. อบจ. เทศบาล แกนนำเยาวชนหมู่บ้าน โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะต้องนำเสนอโครงการเกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัยของชุมชนตนเอง ให้ สนข. พิจารณาคัดเลือก ซึ่งชุมชนใดที่ได้รับคัดเลือกเป็น "สุดยอดตำบล ชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในประเทศ"  จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จาก รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมต่อไป

ยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย


โครงการขยายผลการยกระดับความสามารถอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยและสร้างกลุ่มประกอบคุณภาพ  จัดขึ้นที่อาคารแก่นนครออฟฟิตปาร์ค ริมบึงแก่นนคร โดยสภาอุตสาหกรรมร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุต      สาหกรรมซอฟท์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ SIPA เพื่อยกระดับมาตรฐานวิศวกรรมซอฟแวร์สำหรับผู้ประกอบการ SME ให้มีคุณภาพมาตรฐาน เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจในวิศวกรรมซอฟแวร์ปละการพัฒนาซอฟแวร์ที่เป็นระบบ  นายสุพันธ์ มงคลสุธี  รองประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บอกว่า ปัจจุบันมีเด็กรุ่นใหม่ สนใจจะประกอบอาชีพงานด้านอุตสาหกรรมซอร์ฟแวร์เพิ่มมากขึ้น  


นอกจากนี้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นและหน่วยงานภาครัฐ  จะผลักดันเรื่อง open ซอร์ท  เพื่อให้ผู้ประกอบการประหยัดค่าใช้จ่ายลงและจะก่อตั้งศูนย์ Call center เพื่อให้ข้อมูลด้านซอฟท์แวร์




วันนัดพบแรงงาน


ประชาชนชาวขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียงที่ต้องการหางาน  เข้าร่วมกิจกรรมวันนัดพบแรงงาน   สร้างอาชีพ  สร้างรายได้  เศรษฐกิจไทยเข้มแข็ง ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น  ซึ่งจัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น   เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพของประชาชน  และให้ความช่วยเหลือหางานทำ  ให้แก่ผู้ถูกเลิกจ้าง  ผู้ว่างงาน  รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา  ได้มีโอกาสพบปะกับสถานประกอบการโดยตรง  ซึ่งจะทำให้ลดปัญหาการว่างงานของประชาชน   

 

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก  เนื่องจากผู้สมัครงานจะได้สมัครงาน  และเข้ารับการสัมภาษณ์งานกับตัวแทนนายจ้าง   และสถานประกอบการโดยตรง ซึ่งมีหน่วยงานและบริษัท จำนวน 33 บริษัท  อัตรางานว่าง  5,000 อัตรา  และแผนกที่ต้องการมากที่สุด คือ ฝ่ายผลิต

 

ขณะที่ประชาชนบางส่วนที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมแรงงานไทยก่อนตัดสินใจไปทำงานต่างประเทศ  ที่โรงเรียนเทคโนโลยีภูมิสิทธ์  จัดโดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้แรงงานไทยที่ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้มีข้อมูลในการตัดสินใจที่จะไปทำงานต่างประเทศได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีความรู้ ทักษะ มีความพร้อมที่จะไปทำงาน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการไปต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการถูกหลอกหลวงไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละปีมีแรงงานไทยเดินทางไปทำงานต่างประเทศเป็นจำนวนมาก  เนื่องจากเป็นงานที่มีรายได้สูงกว่าการทำงานในต่างประเทศ


เตรียมพิธีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์


หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชุมการจัดพิธีระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ เนื่องในวันจักรี 6 เมษายน ในการประชุมประจำเดือนมีนาคม ที่ห้องพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ เป็นประธานการประชุม

 

การประชุมครั้งนี้เป็นการหารือการเตรียมพร้อม การจัดพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " ซึ่งหน่วยงานภาครัฐจัดขึ้นทุกปี ในวันที่ 6 เมษายน

 

โดย"วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ " เป็นวันที่มีความสำคัญต่อประเทศไทย เนื่องจากเป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และทรงสร้างกรุงเทพฯ เป็นเมืองหลวงของไทย


ร่วมกุศลประกอบพิธีเททอง


จังหวัดขอนแก่นเตรียมประกอบพิธีกุศลครั้งยิ่งใหญ่ พิธีเททองและพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธรูปพระประธานประจำพุทธมณฑลอีสานจังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 31 มีนาคมนี้ ณ บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดขอนแก่น เวลา 09.09 น.

 

งานครั้งนี้จัดสร้างขึ้นเพื่อสร้างกุศลเป็นบุญเมือง และในวันนั้นจะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐเอกชน และพุทธศาสนิกชนทั่วจังหวัดขอนแก่น ที่จะร่วมประกอบพิธี ซึ่งส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นจัดสร้างพุทธมณฑลจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในปีนี้และเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพุทธศาสนิกชน

 

ภายในงาน จะมีโต๊ะจำหน่ายแผ่นทองเสริมมงคลชีวิต แผ่นละ 99 บาท โดยแผ่นทองนี้ ส่วนราชการจะนำไปประกอบพิธีเททองหล่อปางพระพุทธรูปภายในงาน นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมในการประกอบพิธีมากมาย

 

ร่วมสร้างกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และเพื่อให้ประเทศไทยและจังหวัดขอนแก่น พ้นวิกฤติธรรมชาติและวิกฤติต่างๆไปด้วยดี เพื่อให้เมืองไทยเป็นเมืองที่น่าอยู่และร่มเย็น