25 มีนาคม 2554

พิธีมอบเงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเงินกองทุนผู้สูงอายุ

นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  มอบเช็คเงินสดให้กับผู้สูงอายุ และผู้พิการ  ที่กู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเงินกองทุนผู้สูงอายุ  ที่ห้องประชุมปฏิบัติการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถาบัน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จังหวัดขอนแก่น

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น  ได้พิจารณาให้คนพิการในเขตพื้นที่จังหวัด  กู้ยืมเงินกองทุนมาตั้งแต่ปี 2539  รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,247 คน เป็นเงิน 31,111,910 บาท  ซึ่งการกู้ยืมในครั้งนี้  มีผู้พิการขอกู้ยืม จำนวน 40 คน เป็นเงิน 1,285,000 บาท  และผู้สูงอายุ จำนวน 111 คน เป็นเงิน 2,685,900 บาท  รวมจำนวนทั้งสิ้น 151 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มอาชีพ ดังนี้ 1.กู้ซื้อแม่โคพันธ์ // 2.กู้เพื่อลงทุนค้าขาย // 3.กู้เพื่อซื้ออุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ // 4.เสริมสวยและนวดแผนไทย // 5.กู้เพื่อซื้อสุกร เลี้ยงกบ เลี้ยงปลา โดยไม่คิดดอกเบี้ย

ตามที่ รัฐบาลได้เล็งเห็นว่าคนพิการและผู้สูงอายุ  เป็นทรัพยากรส่วนหนึ่งที่สำคัญของประเทศ  แต่จากสภาพของความพิการเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตในการประกอบอาชีพ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคม  จึงได้มีพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 ขึ้น เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้คนพิการและผู้สูงอายุได้มีโอกาสในด้านต่างๆ สามารถดำรงชีวิต และประกอบอาชีพได้ 

เงินกู้ยืมกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและเงินกองทุนผู้สูงอายุ  จะเป็นประโยชน์ต่อผู้พิการ ผู้สูงอายุ และครอบครัว ในการนำไปลงทุนประกอบอาชีพ อีกทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น