11 มีนาคม 2554

ชี้แจงโครงการขยายเครือข่ายประกันสังคมมาตรา 40


หัวหน้าส่วนราชการ  อาสาสมัครแรงงาน และผู้แทนชุมชน  เข้าฟังการชี้แจงจากประกันสังคมจังหวัดขอนแก่น  ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานราชการที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับประชาชน ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่  เช่น พัฒนาชุมชน  สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งผู้แทนกลุ่ม และอาสาสมัครแรงงาน  ได้ความรู้ความเข้าใจสิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองประกันสังคมมาตรา 40

 

ตามที่รัฐบาลได้มอบของขวัญปีใหม่ 9 ข้อ ภายใต้แผนปฏิบัติการปฏิรูประเทศไทย ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสทั่วประเทศที่รัฐบาลได้ประกาศ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2554 คือ การสร้างระบบความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคมให้กับแรงงานนอกระบบ  โดยมอบให้สำนักงานประกันสังคมขยายความคุ้มคราองประกันสังคมมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 ให้มีสิทธิประโยชน์เป็น 2 ทางเลือก คือ ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 100 บาท โดยประชาชนจ่าย 70 บาท และรัฐบาลอุดหนุน 30 บาท  ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ และกรณีเสียชีวิต    ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 150 บาท ประชาชนจ่าย 100 บาท และรัฐบาลอุดหนุน 50 บาท  ซึ่งจะได้รับสิทธิประโยชน์เช่นเดียวกับทางเลือกที่ 1  และเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีบำเหน็จชราภาพอีก 1 กรณี  ทั้งนี้ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบตามทางเลือกที่ 2  สามารถจ่ายเงินสมทบกรณีบำเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น