01 มีนาคม 2554

สัมมนาเชิงปฏิบัติการและปัจฉิมนิเทศ


นักศึกษาชั้นปีที่4 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษารัฐประศาสนศาสตร์  และปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  พร้อมรับฟังบรรยายหัวข้อ อาชีพทางเลือก ผู้บริหารท้องถิ่นและนักบริหารธุรกิจ  จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ นายพยัต   ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  บรรยายในหัวข้อ อาชีพทางเลือก ชีวิตนักปกครอง   ต่อด้วยการฟังบรรยายในหัวข้อทาเลือกอาชีพ ชีวิตตำรวจ  จาก พลตำรวจตรีชัยทัต รุ่งแจ้ง  และปิดท้ายด้วยหัวข้อ อาชีพทางเลือก ผู้บริหารท้องถิ่นและนักบริหารธุรกิจ  จากนายศิริเชษฐ ภาโนชิต  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมือง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น  งานนี้จัดขึ้นที่ห้องประชุม 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาขารัฐประศาสนศาสตร์  จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพและทางสังคม  อย่างมีระบบตามความต้องการของสถานประกอบการ  เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการจัดและบริหารงานจากการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อีกทั้งเปิดโอกาสในแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์อันจะนำไปสู่การสร้างองค์ความรู้

 

นับว่าเป็นอีกหนึ่งที่จะช่วยให้นักศึกษาสามารถพัฒนาศักยภาพตนเอง  จากการที่ได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับวิทยากรที่มีเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง แต่ละประเด็น


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น