28 มีนาคม 2554

ประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน


ผู้ประกอบกิจการหอพักในจังหวัดขอนแก่น  ร่วมประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชนในจังหวัดขอนแก่น  ที่ห้องประชุมวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมหอพกและอพาร์ทเม้นท์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการหอพักเอกชน เกี่ยงกับการดำเนินงานหอพักที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507   อีกทั้งส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานกิจการหอพักเอกชนในจังหวัดขอนแก่น

 

ผศ.ลิขิต อมาตยคง  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น  กล่าวว่า  นโยบายการดำเนินงานหอพักของมหาวิทยาลัยขอนแก่นในปี 2554  จะก่อตั้งหอพักเครือข่ายขึ้นโดยมหาวิทยาลัยร่วมกับหอพักเอกชนโซนมหาวิทยาลัยขอนแก่น อีกทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดเพิ่มมาตรการการป้องกันโจรกรรมทรัพย์สินภายในหอพักศึกษา

 

จังหวัดขอนแก่นมีหอพักเอกชน จำนวนมากถึง 808 หอพัก  มีการควบคุมกำกับดูแลภายใต้พระราชบัญญัติ พ.ศ.2507 ซึ่งมีเจตนารมณ์และความมุ่งหมายต้องการที่จะช่วยคุ้มครองสวัสดิภาพและความเป็นอยู่ของเด็กและเยาวชน  ที่เข้ามาพักอาศัยระหว่างการศึกษา  แต่ด้วยสภาพสังคมในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย  จึงมีการใช้หอพักเป็นแห่งพักอาศัยของคู่รักนักศึกษาเพิ่มขึ้นจำนวนมาก 

 

นอกจากนี้การประชุมสัมมนาผู้ประกอบกิจการหอพักเอกชน   โดยชมรมหอพักและอพาร์ทเม้นท์จังหวัดขอนแก่น  มีวาระการประชุมในการแต่งตั้งประธานชมรมหอพักและอพาร์ทเม้นท์จังหวัดขอนแก่นวาระปี 2553-2556  ซึ่งในประชุมมีการเสนอชื่อนายพินิจพล  ประดับชาติ  ให้เป็นประธานชมรมหอพักและอพาร์ทเม้นท์จังหวัดขอนแก่น อีก 1 สมัยเป็นสมัยที่ 2  ซึ่งนายพินิจพล กล่าวว่า  จะนำพาชมรมและสมาชิกดำเนินงานไปอย่างสร้างสรรค์ และขอบคุณที่วางใจให้ดำรงตำแหน่งประธานชมรมอีก1สมัย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น