01 มีนาคม 2554

แถลงผลงานความสำเร็จของนักวิจัย มข.


นี่คือบรรยากาศการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับนักวิจัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ที่ได้รับรางวัลจากสภาวิจัยแห่งชาติ  จากนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ  ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2554 ที่ผ่านมา  ซึ่งการแถลงข่าวผลงานความสำเร็จของนักวิจัยครั้งนี้  จัดขึ้นที่อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากสภาวิจัยแห่งชาติ  ประจำปี 2553 และ 2554  ทั้งหมด 6 ท่าน  ได้แก่  1. ศ.นพ.ภิเศก ลุมพิกานนท์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2553  ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มให้มีการดำเนินการสนับสนุนสร้างเครือข่ายนักวิจัยเชิงสังเคราะห์ และริเริ่มให้มีโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสุขภาพมารดาและทารก ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้   2. รศ.นพ.โกวิท  คำพิทักษ์  อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์   ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปี 2554 เรื่องหุ่นยนต์ช่วยถือและเคลื่อนกล้องผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดในอุ้งเชิงกราน  3. ผศ.ดร.สิริวิชญ์ เตชะเจษฎารังสี  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมศาสตร์  ซึ่งประดิษฐ์ผลงาน หุ่นยนต์ช่วยถือและเคลื่อนกล้องผ่าตัดสำหรับการผ่าตัดในอุ้งเชิงกราน ร่วมกับ รศ.นพ.โกวิท  คำพิทักษ์  4.รศ.นพ.เจริญ  ชุณหกาญจน์ อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์พร้อมคณะ  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยประจำปี 2553 ระดับดี  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  เรื่องความสัมฤทธิ์ผลของ       เจลว่านหางจระเข้ในการรักษาไลเคนแพลนนัสในช่องปาก   5.ดร.พัชริน  ส่งศรี  อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์   ได้รับรางวัล รางวัลวิทยานิพนธ์ประจำปี2553 ระดับดี  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  เรื่องกลไกการทนทานต่อความแห้งแล้งและพันธุกรรมการถ่ายทอดลักษณะการทนแล้งในถั่วลิสง  6. ดร.สิทธิชัย เอี่ยมสะอาด  อาจารย์ประจำภาควิชากายวิภาคศาสตร์  คณะแพทยศาสตร์  ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี2553 ระดับดี  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา เรื่องบทบาทของไอโดรลิติกเอนไซม์ในระบบสืบพันธ์ของหนูเม้าส์และกุ้งกุลาดำ


ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแถลงข่าวความสำเร็จของนักวิจัย  มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรมนักวิจัยพบสื่อมวลชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554  โดย รศ.ดร.สมชาย ปิ่นลออ  อาจารย์ประจำปรสิตวิยา คณะแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง ผลของเคอร์คูมินต่อการสร้างหลอดเลือดในโรคมะเร็งท้อน้ำดี  ที่สัมพันธ์กับโรคพยาธิใบไม้ในตับในสัตว์ทดลอง

 

รศ.ดร.สมชาย ปิ่นลออ  บอกว่า  ในการทดลองในหลอดทดลอง พบว่าเคอร์คูมินมีฤทธิ์ในการฆ่าเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีเพาะเลี้ยงจากมนุษย์ได้ด้วย  ซึ่งอาจจะพัฒนานำมาใช้ในมนุษย์ต่อไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น