07 มีนาคม 2554

ชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน


งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี 2553 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 19 มีนาคม 2554 ณ ค่ายลูกเสือ แก่นนคร ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯในโอกาสพระชนมายุ 84 พรรษา และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ขยายผล  ให้เยาวชนได้เรียนรู้ และนำไปเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และเพื่อร่วมเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 100 ปี ของกิจการลูกเสือไทย ใน พ.ศ.2554 รวมทั้ง ส่งเสริมกิจกรรมชุมนุมลูกเสือของสถานศึกษาสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งกำหนดจัดเป็นประจำทุกปี โดยสลับกันเป็นเจ้าภาพ  ระหว่างส่วนกลางและภูมิภาค

 

กิจกรรมงาน กำหนดให้มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนความสามารถของตนเองตามศักยภาพเรียนรู้ ประสบการณ์ การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม มีความสามัคคี รู้จักการเสียสละ และเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  ซึ่งงานครั้งนี้  จะมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับลูกเสือ จากสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 1600 คน และสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น จำนวน 400 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 2000 คน เข้าร่วมการชุมนุม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น