17 มีนาคม 2554

งานสถาปนิกอีสาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม  สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมาธิการสถาปนิกอีสาน จัดงานสถาปนิกอีสาน'๕๔/๑ ที่โรงแรมพิมานการ์เดน จังหวัดขอนแก่น ภายใต้แนวคิดเขียวยั่งยืน  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น ส่งเสริมความรู้ การพัฒนา ปรับปรุงมาตรฐานอาชีพสถาปัตยกรรมในการพัฒนาความเป็นอยู่ของท้องถิ่นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ภายในงาน มีการสัมมนาวิชาการ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิชาชีพ การจัดแสดงนิทรรศการผลงานนักศึกษา การจัดแสดงผลงานของสมาคมฯ เป็นต้น

 

ผู้ช่วยศาตราจารย์ ประพันธ์พงศ์ จงปติยัตต์ รองประธานกรรมาธิการสถาปนิกอีสานฝ่ายวิชาการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า ในอดีตผู้คนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีชีวิตความเป็นอยู่ที่พึ่งพาธรรมชาติ มีค่านิยมการดารงชีวิตตามประเพณี และวิถีวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อเนื่องกันมาจากรุ่นสู่รุ่นอย่างเรียบง่าย ถึงแม้ว่าในปัจจุบันนี้ ความเจริญก้าวหน้าได้แพร่เข้ามาสู่พื้นที่ ทำให้ค่านิยมและวิถีชีวิตเดิมๆมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุนิยม รวมถึงการแทรกซึมของวัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกอย่างต่อเนื่อง

 

ผู้เข้าร่วมงาน ประกอบด้วย สมาชิกของสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาปนิก มัณฑนากร นักออกแบบ วิศวกร ผู้ประกอบวิชาชีพด้านรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์ นักเรียน นักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรมสาขาภูมิสถาปัตยกรรม สาขาผังเมือง สาขาออกแบบตกแต่งภายใน สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์และสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้เข้าร่วมชมงานจากสมาคมสถาปนิกและวิศวกรก่อสร้างลาว และประชาชนผู้สนใจทั่วไป

 

-

 

งานสถาปนิกอีสาน '๕๔/๑ เขียวยั่งยืนจัดในระหว่างวันศุกร์ที่ ๑๘ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ณ โรงแรมพิมานการ์เด้น ถนนกลางเมือง จังหวัดขอนแก่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น