25 มีนาคม 2554

โครงการและพิธีลงนามทำดีเพื่อแผ่นดิน ผนึกพลังงานขอนแก่นลดโลกร้อน เทิดไทองค์ราชัน 84 พรรษามหามงคล

หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนในจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมโครงการสัมมนาเปิดโครงการและพิธีลงนามทำดีเพื่อแผ่นดิน ผนึกพลังงานขอนแก่นลดโลกร้อน เทิดไทองค์ราชัน 84 พรรษามหามงคล  ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น  เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสทรงพระชนมพรรษา 84 พรรษา  สร้างความตระหนักและความร่วมมือผนึกพลังของภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ชุมชนและประชาชน  ในการมีส่วนร่วมในการลดและเตรียมพร้อมปรับตัวต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยมีนายสุรพล ปัตตานี  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการสัมมนา

ในงานนี้  รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธานในพิธีลงนามMOU  และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เทศบาลนครขอนแก่น  องค์การบริหารจังหวีดขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตอีสาน  สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 หอการค้าจังหวัดขอนแก่น  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นต้น ร่วมพิธีลงนาม MOU ทำดีเพื่อแผ่นดิน ผนึกพลังงานขอนแก่นลดโลกร้อน เทิดไทองค์ราชัน 84 พรรษามหามงคล  ผู้ที่ร่วมนามร่วมกันกระตุกจิกซอและรับมอบธงสัญลักษณ์แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ

ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการการลดโลกร้อนของหน่วยงานต่างๆ    การเสวนาหวัวข้อ  การขับเคลื่อนขอนแก่นทศวรรษหน้าสู่เมืองต้นแบบลดโลกร้อน  รับฟังการบรรยายพิเศษหัวข้อ  ขอนแก่นกับการมุ่งสู่เมืองนิเวศ  และการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ขอนแก่นทศวรรษหน้าสู่  ขอนแก่นร่วมเย็นเป็นสุขและน่าอยู่ที่สุดในโลก เขียว สะอาดและสวยงาม สู่การปฏิบัติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น