22 มีนาคม 2554

เสนอรายชื่อที่ปรึกษาหอการค้า


การประชุมเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาและอนุกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  มีขึ้นที่ห้องประชุมคุวานันท์  อาคารหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายธีระศักดิ์  ฑีฆายุพันธ์  ประธานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุม

 

ฝ่ายที่เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งที่ปรึกษาและอนุกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น วาระปี 2554 – 2555 มีดังนี้  ฝ่ายประชาสัมพันธ์  ฝ่ายอุตสาหกรรม-เกษตรกรรม  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ – การสื่อสาร  ฝ่ายคมนาคม-ขนส่ง  ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายการท่องเที่ยว-กีฬา  ฝ่ายพัฒนาสมาชิกภาพ  ฝ่ายสำนักงาน ฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ฝ่ายยุทธศาสตร์ – เศรษฐกิจ ฝ่ายการเงิน – การคลังและฝ่ายพาณิชยกรรม


ตามที่คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  สมัยที่14  วาระปีบริหาร 2554-255  ซึ่งได้รับเลือกตั้งในคราวการประชุมใหญ่  ประจำปี 2554  เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554  มีมติเห็นชอบให้เรียนเชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ จากสาขาอาชีพต่างๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น  เพื่อร่วมทำหน้าที่ดำเนินงาน กิจกรรม และให้แนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่นในการดำเนินงาน กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนร่วม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น