10 มีนาคม 2554

จ.ขอนแก่นจัดงานวันสตรีสากล


สตรีที่ผ่านการคัดเลือกให้เป็น ยอดสตรีศรีขอนแก่น จำนวน 13 คน จาก 12 สาขาอาชีพ รับมอบเกียรติบัตรและช่อดอกไม้ จากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ในงานสตรีสากลจังหวัดขอนแก่น  ประจำปี 2554  เนื่องในวันสตรีสากล  ที่มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตอีสาน จังหวัดขอนแก่น

 

การคัดเลือกยอดสตรีศรีขอนแก่น  เป็นการคัดเลือกสตรีในจังหวัดขอนแก่นที่มีผลงานดีเด่นสมควรยกย่องและเผยแพร่เกียรติคุณ  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนและเพื่อให้สังคมได้ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่อันสำคัญยิ่งของสตรีโดยมีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป  ผลการคัดเลือกยอดสตรีศรีขอนแก่นประจำปี 2554 มีดังนี้    1. สาขาเกษตรกร คือ นางนิต  หนูพวกจากตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์  2.สาขาสิ่งแวดล้อมได้รับรางวัล 2 คนได้แก่นางเยาวภา  พรประสิทธิ์ จากตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ และนางวรรณเพ็ญ  เกษมสันต์ ณ อยุธยา เจ้าของโครงการ wee แยกขยะจากอำเภอเมืองขอนแก่น   3.สาขาผู้นำชุมชน/นักพัฒนา คือ นางวรรณี หร่อยดา จากตำบลแวงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น  4.สาขาผู้ริเริ่มธุรกิจ คือ นางสังวาล  ประภามณฑล อาชีพขายเสื้อผ้าส่งออกจาก ตำบลขามป้อม อำเภอพระยืน 5.สาขาผู้นำแรงงาน คือนางวีนา  ภัทรอิทธิกุล จากอำเภอบ้านไผ่    6.สาขานักการเมืองคือนางศรีประภา  จันพุทธ  จากตำบลดินดำ อำเภอภูเวียง   7.สาขาผู้บริหาร คือ นางสาวนัยนา  เจริญพล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น    8.สาขา สื่อมวลชน คือ นางเพชรรัตน์  ไชยกาล  จากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่น 9.สาขาสาธารณสุข คือนางสุวรรณี  สาเสน  อสม.ดีเด่นจากตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น  10.สาขาสังคมสงเคราะห์ คือ นางประสงค์  พวกพระลับ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นจากตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น 11.สาขาการศึกษา คือ นางมนัส  ขาวไชยมหา รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น และ 12.สาขาอนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมพื้นบ้าน คือนางจูมทอง  สิมะลี หรือหมอลำจูมทอง  เสียงเสน่ห์ 


จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น มอบรางวัลการขับร้องสรภัญญะ หัวข้อ ศักยภาพสตรีที่มีต่อครอบครัวและสังคมในการยุติความรุนแรง ชนะเลิศ คือ ทีมกลุ่มเทพสตรี จากอำเภอหนองเรือ  และมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดหนังสั้น หัวข้อ หยุดความรุนแรงต่อผู้หญิง ชนะเลิศ ได้แก่ ผลงานของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รองชนะเลิศ 1 ได้แก่  ผลงานของนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวะขอนแก่น รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานของศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และรางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย

 

องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น วันสตรีสากล    ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  เพื่อเฉลิมฉลองและระลึกถึงการต่อสู้ของสตรีและการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี  และเพื่อเป็นการสร้างกระแสและกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของศักยภาพสตรีที่มีต่อครอบครัวและสังคม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น