30 มีนาคม 2554

9 ตำบลชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ


นายประณต สุริยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) กล่าวถึงการอบรมโครงการ9 ตำบลชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554

       

โครงการ9 ตำบลชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเฉลิมพระเกียรติฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบการขนส่งและจราจร รวมทั้งการรณรรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุจราจร จนสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนท้องถิ่น

 

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย ผู้นำท้องถิ่น อาสาพัฒนาชุมชน อาสาจราจร กลุ่มพัฒนานักศึกษา ตำรวจบ้าน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน แกนนำอาสาพัฒนาสตรีหมู่บ้าน อบต. อบจ. เทศบาล แกนนำเยาวชนหมู่บ้าน โดยผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะต้องนำเสนอโครงการเกี่ยวกับเรื่อง ความปลอดภัยของชุมชนตนเอง ให้ สนข. พิจารณาคัดเลือก ซึ่งชุมชนใดที่ได้รับคัดเลือกเป็น "สุดยอดตำบล ชุมชนปลอดภัยไร้อุบัติเหตุในประเทศ"  จะได้รับเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศเกียรติคุณ จาก รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น