24 เมษายน 2555

มข.พัฒนาระบบติดต่อสื่อสารในยุค IT


มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยข้อมูล  การพัฒนาการเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีระหว่างมหาวิทยาลัย นักศึกษา และคณาจารย์ ได้อย่างมีประสิทธิผล   โดยล่าสุดมีทีมงานจากกูเกิ้ลได้เข้าพบ รศ.ดร.กิตติชัย ไตรรัตนศิริชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น  เพื่อหารือเกี่ยวกับการร่วมมือนโยบายในการพัฒนาระบบกูเกิ้ล แอพส์ ฟอร์ เอดูเคชั่น  แอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา  ซึ่งจะทำให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยติดต่อสื่อสารข้อมูลต่างๆกันได้ตลอดชีวิต

จุดเด่นจากการพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา   จะส่งผลให้จากเดิมกูเกิ้ล มีอีเมล์ที่ใช้งานได้ทั่วไป คือ จีเมล์  (G"mail) มีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล 7 กิกะไบต์  แต่เมื่อพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น  ภายใต้นโยบายพัฒนาระบบกูเกิ้ล แอพส์ ฟอร์ เอดูเคชั่น  จะเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล 25 กิกะไบต์ฟรีและไม่มีโฆษณา พร้อมหน้าจอของเว็บเมล์จะมีลักษณะเฉพาะที่แสดงถึงความเป็น มข.  ซึ่งบุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้ได้ตลอดชีวิตถึงแม้จะจบการศึกษาไปแล้วก็ตาม

อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสธ. รุ่นที่ 20


ที่ห้องประชุมสุพรรณรังษี 1 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น  รุ่นที่ 20 ประจำปี 2555 หลักสูตรที่ให้ความรู้ทักษะ และสมรถนะทางการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งเพื่อให้ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณวิชาชีพ

โดยมีนายทรงพล  จำปาพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ซึ่งมีบุคลากรเกี่วกับด้านสาธารณสุขเข้าร่วมอบรม อาทิ  สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้าสถานีอนามัย   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป  

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารสุขครอบคลุมทั่วประเทศในทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมาย  จึงได้จัดอบรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก สุขภาวะชุมชนระบบการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนเป็นหลัก.

เลือกซื้อน้ำแข็งที่ปลอดภัยเพื่อบริโภค


ขณะนี้เป็นช่วงฤดูร้อน ประชาชนส่วนใหญ่นิยมรับประทานน้ำแข็ง หรือนำมาผสมกับเครื่องดื่ม , แช่อาหารสด หรือรับประทานโดยตรง  หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ โรงพยาบาลศรีนครินทร์  จึงฝากเตือนประชาชนทั่วไปให้เลือกซื้อน้ำแข็งที่ปลอดภัย เพื่อใช้ในการบริโภค  ลดอัตราเสี่ยงโรคระบบทางเดินอาหาร  เพราะผลสำรวจโรงงานผู้ผลิตน้ำแข็งส่วนใหญ่ ไม่ค่อยสะอาด จึงทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคระบบทางเดินอาหารได้

               หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ จึงได้แนะนำวิธีการที่จะช่วยลดการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะก่อนทำการขนส่ง ผู้ปฏิบัติงาน บริเวณขนส่งควรแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่สะอาด ล้างมือทุกครั้ง ก่อนปฏิบัติงานสวมรองเท้าที่สะอาด และควรเป็นรองเท้าคนละคู่กับรองเท้าที่ปนเปื้อนจากนอกบริเวณขนส่ง , ไม่สูบบุหรี่หรือมีพฤติกรรม อื่น ๆ ที่น่ารังเกียจขณะทำการขนส่ง , ห้ามใช้เท้าสัมผัสน้ำแข็ง , รถขนส่งน้ำแข็งต้องเป็นรถที่สะอาด โดยเฉพาะพื้นรถที่วางน้ำแข็ง ต้องมีการล้างฆ่าเชื้อก่อนทำการขนส่ง และมีมาตรการควบคุมอุณหภูมิน้ำแข็งให้สม่ำเสมอ
                
                 สำหรับ ผู้บริโภค ก่อนจะซื้อน้ำแข็ง จะต้องเลือกซื้ออย่างระมัดระวังควรเลือกซื้อน้ำแข็งหลอดที่บรรจุถุง สำหรับน้ำแข็งหลอดที่ตักแบ่งขายหรือเสิร์ฟตามร้านอาหาร จะต้องเป็นน้ำแข็งที่จำหน่ายโดยไม่ต้องมีฉลาก ดังนั้นผู้บริโภคควรสังเกต น้ำแข็ง สถานที่เก็บรักษา ภาชนะที่บรรจุต้องสะอาดไม่มีการปนเปื้อน หากเป็นน้ำแข็งซอง ควรซื้อมาบริโภคทั้งก้อน โดยนำมาล้างน้ำให้สะอาดก่อนทุบหรือบด และควรใส่ในภาชะบรรจุที่สะอาด

สธ.เฝ้าระวังการเสียชีวิตจากอากาศร้อน


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ ดำเนินการเฝ้าระวังประชาชนกลุ่มเปราะบางในจังหวัด  เช่น  ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคไต ที่อาจจะเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากภาวะภัยแล้งและอากาศร้อน  

สำหรับข้อมูล ช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ วันที่ 26-27 เมษายน จะมีอากาศร้อนที่สุดในรอบปี  จึงเตือนประชาชนป้องกันตนเองจากสภาพอากาศร้อน  สวมเสื้อผ้าบางๆ  เพื่อซับเหงื่อและป้องกันความร้อนเข้าสู่ร่างกายโดยตรง รับประทานอาหารที่มีประโยชน์  หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ซึ่งอาจทำให้เกิดการเสียชีวิตได้  โดยหันมาดื่มน้ำเปล่าไม่ต่ำกว่าวันละ 10 แก้ว  รวมทั้งดื่มน้ำสมุนไพรไทยที่มีสรรพคุณดับกระหาย ช่วยคลายร้อน อาทิ มะตูม ใบเตย บัวบก ฝาง ดอกเก็กฮวย และน้ำตรีผลา

ผู้ว่าฯ รายงานภัยแล้งผ่านวีดีโอคอนฟาเรนซ์


นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ร่วมการประชุมสถานการณ์ภัยแล้งในประเทศไทย  ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ผ่านระบบวีดีโอคอนฟาเรนซ์  ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยมีนายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  เป็นประธานการประชุม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  ได้รายงานถึงสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดขอนแก่นต่อรองนายกรัฐมนตรีว่า  จังหวัดขอนแก่นได้ประกาศอำเภอที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้วทุกอำเภอใสจังหวัด ทั้ง 26 อำเภอ  196 ตำบล  2,096 หมู่บ้าน  และมีราษฏรได้รับความเดือดร้อนจำนวน 965,443 คน  228,091 ครัวเรือน  ซึ่งความเสียหายยังอยู่ระหว่างการสำรวจของอำเภอ

สำหรับแนวทางการให้ความช่วยเหลือ  ผู้ว่าราชจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จะมอบอำนาจการจ่ายเงินทดรองราลการให้แก่อำเภอ  อำเภอละ 1 ล้านบาท  จำนวน 26 อำเภอ   ซึ่งจะดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

นอกจากนั้นในที่ประชุมได้มีการรายงานจังหวัดที่ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว 48 จังหวัดจากทั่วประเทศ  เมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ยังไม่รุนแรงมากนัก  ซึ่งปี 2548  ประกาศภัยแรงรุนแรง กว่า 71 จังหวัด  ส่วนปี 2554  ประกาศภัยแล้งทั้งหมด  54 จังหวัด

อย่างไรก็ตามทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและหน่วยงานต่างๆ  ได้เร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งจากทุกจังหวัดที่ประสบอย่างเร่งด่วน  เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

อบรมสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก


การอบรมดังกล่าวมีขึ้นที่โรงแรมแก่นอินน์  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรที่จะบรรจุเป็นข้าราชการผู้ดูแลเด็ก ซึ่งก่อนการอบรมจะเริ่มขึ้น   ภายในงานนายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประดับอินทรธนู  ให้แก่บุคลากรศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกว่า 250 คน

จากนั้นเป็นการอบรมปฏิบัติการสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปี 2555  โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ  ดังนี้  หัวข้อการเป็นข้าราชการครูที่ดี   แนวทางและแผนพัฒนาการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   หัวข้อความรู้เกี่ยวกับระเบียบ  หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  และมาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   เป็นต้น

นอกจากการร่วมฟังบรรยายแล้ว  ผู้เข้าร่วมอบรมยังได้แบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการ  เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการจัดประสบการณ์อย่างไรให้เหมาะสมกับพัฒนาการเด็ก  ตามหลักฐานการจัดการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ.2546

ทั้งนี้การอบรมปฏิบัติการสร้างศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก  จัดขึ้นทั้งสิ้น 4 วัน  ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2555 – วันที่ 27 เมษายน 2555

ประชุมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข


ประชุมคณะทำงานทีมบูรณาการและคณะทำงานสนับสนุน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC จังหวัดขอนแก่น  โดยพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  มีขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี

ภายในการประชุมคณะทำงานได้วางเป้าหมายพื้นที่ซึ่งกำหนดอำเภอละ 1 ตำบล  โดยให้แต่ละครัวเรือนจัดทำบัญชีครัวเรือน  เพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขของชุมชน

โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง  ริเริ่มดำเนินโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบABC ขึ้นโดยมีพื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนพื้นที่  โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง  และใช้การจัดบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน  เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

ทั้งนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ  เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC จังหวัดขอนแก่น   แบบบูรณาการให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

ปรับขึ้นไฟฟ้า 37 - 38 สตางค์ต่อหน่วย 25 เม.ย.นี้


คณะอนุกรรมการกำกับสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าผันแปรอัตโนมัติ หรือเอฟที เปิดเผยว่า ค่าเอฟทีที่จะเรียกเก็บในบิลค่าไฟประชาชนรอบเดือน พ.ค. - ส.ค. 55 จะปรับขึ้นประมาณ 37-38 สตางค์ต่อหน่วย     ซึ่งในความจริงต้องปรับขึ้น 50 สตางค์ต่อหน่วย   แต่เกรงว่าจะเป็นภาระกับประชาชนมากเกินไป

ด้านนายดิเรก ลาวัณย์ศิริ  ประธานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกล่าวว่า วันที่ 25 เม.ย.นี้จะพิจารณาเห็น ชอบค่าเอฟทีงวดใหม่   ที่จะเรียกเก็บในบิลค่าไฟประชาชนรอบเดือน พ.ค.-ส.ค.55 โดยล่าสุด คณะอนุกรรมการเอฟทีได้พิจารณาตัวเลขมาแล้วระดับหนึ่ง ซึ่งยอมรับว่าที่สุดจะต้องปรับขึ้นแน่นอน และเบื้องต้นมีแนวโน้มจะมากกว่า 20 สตางค์ต่อหน่วย

 ทั้งนี้ หากพิจารณาจากต้นทุนเชื้อเพลิงที่ผลิตไฟฟ้ามากกว่า 70% มาจากก๊าซธรรมชาติ ที่ล่าสุดได้ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมัน โดยภาพรวมส่วนนี้ทำให้ต้นทุนเอฟทีเพิ่มกว่า 30 สตางค์ต่อหน่วย ขณะที่งวดที่ผ่านมา กฟผ.รับภาระไป 8,000 ล้านบาท   เพื่อช่วยตรึงค่าเอฟทีไม่ให้ขึ้นอีก 18 สตางค์ต่อหน่วย  รวม 2 ส่วนก็จะทำให้เอฟทีงวดนี้ขึ้นถึง 50 สตางค์ต่อหน่วยแล้ว ส่วนเงินที่เหลือจากการลงทุนของ 3 การไฟฟ้าประมาณ 3,200 ล้านบาทนั้น จะช่วยลดค่าเอฟทีได้เพียง 6 สตางค์ต่อหน่วยเท่านั้น

18 เมษายน 2555

เตรียมความพร้อมเลือกตั้ง ส. อบจ.


ตามที่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) ขอนแก่น จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 25 เม.ย. 2555 ทั้ง 26 อำเภอ โดยตามข้อกฎหมาย จะต้องดำเนินการจัดการเลือกตั้งให้เสร็จสิ้นภายใน 45 วัน ซึ่ง อบจ.ขอนแก่น ได้กำหนดจัดการเลือกตั้ง ส.อบจ.ขอนแก่น ทั้ง 26 อำเภอ รวม 42 ตำแหน่งในวันอาทิตย์ที่ 3 มิ.ย. 2555

 โดยจะทำการรับสมัครระหว่างวันที่  30 เม.ย 4 พ.ค. 2555 ซึ่งขณะนี้การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งในด้านต่างๆพร้อมแล้วโดยทั้งหมด โดยเฉพาะในด้านของงบประมาณสำหรับการจัดการเลือกตั้งที่ได้กำหนดไว้รวม 49 ล้านบาท ในจำนวน 2,660 หน่วยเลือกตั้ง ซึ่งจะมีจำนวนประชากรผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 1,315,719 คน โดยจะต้องใช้กำลังเจ้าหน้าที่สำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้มากถึง 27,600 คน

นายสุชาติ โคตรทุม ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแก่น ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำ อบจ.ขอนแก่น  กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้มีการกำชับอย่างเข้มงวดใน การวางตัวเป็นกลางของกลุ่มข้าราชการ โดยหากพบ จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทางวินัยทันที อย่างไรก็ตามขอนแก่นเป็นจังหวัดเดียวที่ไม่มีเหตุการณ์ที่รุนแรง คือ จบ เป็น จบ รู้แพ้ รู้ชนะ ก็จะทำให้บ้านเมืองได้รับการพัฒนาได้

ค่านิยมเปลี่ยนคนไทยเครียดมากขึ้น


หลังจากที่ชาวขอนแก่นต่างเมื่อยล้ากับการเล่นน้ำสงกรานต์ที่ผ่านมา  และยังต้องเดินทางไปทำงานหลังช่วงเทศกาลหยุดยาว  อาจทำให้หลายคนเกิดโรคเมื่อยล้าและปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆ  ทีมข่าวโฮมทีวีได้ไปพบกิจกรรมที่สามารถบรรเทาความเมื่อยล้าได้เป็นอย่างดี  คือ การนวดแผนโบราณค่ะ

การนวดแผนโบราณ หรือ การนวดแผนไทย  ถือเป็นวิธีในสมัยก่อนที่คนไทยจะนวดตามจุดในร่างกายที่สำคัญ  เพื่อบรรเทาความเมื่อยล้าและรักษาโรคต่างๆ  ซึ่งนายอุทัย ถานันท์  ประกอบอาชีพนวดแผนโบราณมากว่า 30 ปี  บอกเล่าถึงลูกค้าที่มานวดในปัจจุบัน  ส่วนใหญ่เกิดจากความเครียดจากการใช้ชีวิต  จึงพลอยทำให้ร่างกายเกิดอาการเมื่อยล้าและเจ็บปวดบางจุด
  
นายอุทัย ถานันท์  ยังได้บอกข้อดีของการนวดค่ะ  นอกจากจะเป็นการบรรเทาความเมื่อยล้า  ยังสามารถช่วยบรรเทาโรคที่เกิดจากความเครียดได้เป็นอย่างดี
 
ซึ่งการที่หมอนวดจะนวดอย่างไรให้ผู้ที่มานวดบรรเทาความเมื่อล้า จนถึงบรรเทาโรคที่เกิดจากความเครียด  หมอนวดแต่ละคนต้องฝึกฝนการนวดมาหลายปีกว่าจะมาถึงวันนี้  และจากการสังเกตสีหน้าของผู้ที่มาใช้บริการนวดแผนไทย  สีหน้าแต่ละคนบ่งบอกถึงความสบาย

เร่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง


นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดขอนแก่นกว่า 30 คน  ซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  อาทิ สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อประชุมหารือวาระ  การรับรองมาตรฐานตัวชี้วัดซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคุณภาพชุมชนในจังหวัดขอนแก่น  ตามนโยบายรัฐบาล  ที่มุ่งสร้างชุมชนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนในชุมชน

และได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงอำเภอทุกอำเภอในจังหวัด  คัดเลือกชุมชนในพื้นที่และจัดส่งแผนชุมชน  เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวรับรองแผนชุมชนตามระเบียบของรัฐบาล

ดังนั้นที่ประชุมจึงรับรองตัวชี้วัด 5 ประการเพื่อเป็นเกณฑ์ตัดสินแผนชุมชนในจังหวัดขอนแก่น  ได้แก่ รูปเล่มแผนพัฒนาชุมชน   การใช้ประโยชน์ของแผน  กระบวรการที่ชาวบ้านจะเรียนรู้จากแผน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน  และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาสังคม

นอกจากนั้นที่ประชุมได้ตั้งเป้าหมายชุมชนในจังหวัดขอนแก่นที่ร่วมส่งแผนชุมชนประจำปี 2555  784 แผน  โดยจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทุกอำเภอทราบ ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

เตรียมเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระนวน


คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จ.ขอนแก่น  ได้เห็นชอบให้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระนวน  อำเภอกระนวน  เนื่องจากได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลหนองโกเป็นเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น    คณะกรรมการการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  จึงได้พิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของเทศบาลเมืองกระนวน  ที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดขอนแก่น  ศาลากลางจังหวัด  โดยมีนายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในการประชุม

โดยนายชาญชัย    ราชโคตร  ปลัดเทศบาลอำเภอกระนวน  รายงานต่อที่ประชุมถึงการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยกำหนดเป็น 3 รูปแบบ  ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้การแบ่งเขตเลือกตั้งในรูปแบบที่ 1 เป็นลำดับที่ 1 รูปแบบที่ 2 เป็นลำดับที่ 2 และรูปแบบที่ 3 เป็นลำดับที่ 3 
                         
สำหรับรูปแบบที่ 1 ที่มีการสรุปผลการสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งสิ้น 10, 948 คน  ที่เห็นด้วยมากที่สุด  ได้แก่  เขตที่1  ประกอบด้วยหมู่ 1 และหมู่ 8  มีประชากร 3,644 คน // เขตที่ 2 ประกอบด้วยหมู่ที่ 2และหมู่ 7  มีประชากรจำนวน 4,218 คน ส่วนเขตที่ 3  ประกอบด้วยหมู่ 10 และหมู่ 11  มีประชากร 3,086 คน  

คาร์แคร์เมืองขอนแก่น ยิ้มรับทรัพย์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังจากที่ประชาชนได้นำรถยนต์ออกตระเวนเล่นสาดน้ำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในช่วง 3-4 วันที่ผ่านมา เจ้าของรถต่างพากันนำรถยนต์ของตนเองมาใช้บริการล้างอัดฉีดคราบสกปรกออกจากรถ กันอย่างคับคั่ง ส่งผลให้ธุรกิจรับล้างอัดฉีดรถยนต์ภายในเขตเทศบาลเมืองขอนแก่นคึกคักเป็น พิเศษ
      
 ทีมข่าวโฮมทีวี ลงพื้นที่เพื่อเกาะกระแสดังกล่าว พบว่าร้านเป็นหนึ่งคาร์แคร์ ตั้งอยู่ภายในเขตเทศบาลขอนแก่น เต็มไปด้วยรถยนต์ของประชาชนที่มาเข้าคิวรอใช้บริการเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะวันแรกหลังสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งผู้จัดการร้าน เปิดเผยว่า ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีจะมีประชาชนนำรถมาใช้บริการที่ร้านเป็นจำนวน มาก โดยเฉพาะในวันที่ 16-17 เมษายนซึ่งยังเป็นวันหยุด ประชาชนจะนำรถมาใช้บริการมากเป็นพิเศษเพื่อล้างคราบสกปรกโดยเฉพาะคราบแป้ง และคราบดินสอพองที่กัดสีรถทำความเสียหายได้ โดยในวันที่ 16-17 เมษายนของทุกปีทางร้านจะมีลูกค้ามาใช้บริการไม่ต่ำกว่า 50 คัน
      
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของทุกปีประชาชนจะพากันเดินทางกลับไปทำงานยัง จังหวัดที่ตนเองทำงาน โดยประชาชนไม่มีเวลาพอที่จะล้างรถก่อนกลับ แต่ปีนี้มีวันหยุดต่อเนื่องหลังเทศกาลสงกรานต์อีกหลายวัน จึงทำให้ลูกค้าโดยเฉพาะประชาชนที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดที่ยังไม่เดินทางกลับ จะทยอยเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง.
             
        

17 เมษายน 2555

รฟท.เพิ่มเที่ยวสายเหนือ - อีสาน


ช่วงสงกรานต์วันหยุดยาวหลายวัน  มีประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดจำนวนมาก  ทำให้ตามสถานีขนส่งต่างๆ มีประชาชนมาใช้บริการรถโดยสารสาธารณะจำนวนมาก  รวมถึงการเดินทางด้วยรถไฟ  ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากเช่นกัน  ทำให้เที่ยวรถไฟไม่เพียงพอแต่ปริมาณผู้โดยสาร
นางนวลอนงค์ วงษ์จันทร์ หัวหน้ากองประชาสัมพันธ์การรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ  รฟท.  จึงออกมากเปิดเผยว่า  ทางการรถไฟคาดว่าประชาชนจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครช่วงเทศกาลสงกรานต์   หรือวันหยุดยาวมากที่สุด ในวันที่ 17 เมษายน 2555   โดยทางการรถไฟฯ  ได้เตรียมความพร้อมเรื่องรถไฟ ให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ทั้งนี้ได้มีการเสริมรถไฟ 12 ขบวน ในเส้นทางสายเหนือ และสายอีสาน ตั้งแต่วันที่ 16-18 เมษายน 2555  ซึ่งปีนี้มีผู้ใช้บริการรถไฟ กว่า 800,000 คน  ซึ่งคาดว่าขบวนรถไฟ ที่การรถไฟฯ ได้เตรียมการรองรับประชาชนที่จะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะเพียงพอกับความต้องการของประชาชนแน่นอน

อย่างไรก็ตามทางการรถไฟ  ได้พ่วงเพิ่มผู้โดยสาร  กำลังหน่วยลากจูง และเพิ่มขบวนโดยสารอีก 19 ขบวน  ซึ่งจะสามารถรองรับประชาชนได้วันละ 120,000 คนต่อวัน          

ประดับยศนายตำรวจสัญญาบัตร


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตำรวจทางหลวงขอนแก่น ได้จัดให้มีการประกอบพิธีประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรที่มีอายุตั้งแต่ 53 ปีขึ้นไปเพื่อเป็นของขวัญและสร้างขวัญและกำลังใจ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ ก่อนที่ตำรวจทางหลวงทั้งหมดจะต้องไปปฎิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและผู้ขับขี่ในเส้นทางถนนสายต่างๆที่สำคัญที่จะมุ่งหน้าเข้ามาในพื้นที่ภาคอีสานตอนบน รวมไปถึงการประจำในทุกทางร่วมทางแยกและหน่วยบริการประชาชน เพื่อแนะนำเส้นทางและให้ความช่วยเหลือผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ตลอดทั้ง 24 ชั่วโมง      

การประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรที่มีอายุตั้งแต่ 53 ปีขึ้นไป ในครั้งนี้มีนายตำรวจสัญญาบัตร จำนวน 10 คน โดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจเอกโสภณ  สารพัฒน์ ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง เป็นประธานกล่าวให้โอวาทและประดับยศให้กับข้าราชการตำรวจสัญญาบัตร สร้างความปราบปรื้มดีใจให้กับนายตำรวจว่าที่ผู้หมวดใหม่.

ตร.แจกไอศกรีมคลายร้อนผู้เดินทาง


พลตำรวจตรีบุญเลิศ  ใจประดิษฐ  รอง ผู้บัญชาการตำรวจ ภาค 4  พร้อมด้วย พันตำรวจเอกสุภากร  คำสิงห์นอก  รอง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น และ พันตำรวจเอกคณิต  ดวงหัสดี  ผู้กำกับการสถานีตำรวจบ้านไผ่   ตั้งจุดอำนวยการด่านการจราจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน ในช่วงของการเดินทางกลับหลังเสร็จสิ้นเทศกาลสงกรานต์ที่ หน่วยบริการประชาชนนาโนน กิโลเมตรที่ 59 ต.นาโนน อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นจุดเชื่อต่อจาก จ.มหาสารคาม-ชัยภูมิ-ขอนแก่น มุ่งหน้าเข้าสู่ กรุงเทพฯ หลังปริมาณรถเริ่มหนาแน่น
โดยเฉพาะ ตลอดแนว ถนนมิตรภาพ ในเขต อ.บ้านไผ่ และ อ.พล ซึ่งรถที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่จังหวัดต่างๆเริ่มทยอยเดินทางมาถึงทำให้ต้องเตรียมเปิดช่องทางพิเศษช่วงรอยต่อ อ.บ้านไผ่ และ โนนศิลา ตั้งแต่ กม.53  เพื่อเร่งระบายรถพร้อมทั้งการนำไอศกรีมโบราญ และเครื่องดื่มชูกำลัง มาแจกจ่ายให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนเพื่อบรรเทาความร้อนและอาการหงุดหงิดจากสภาพการจราจรที่ติดขัด
ด้านพันตำรวจเอกโสภณ  สารพัฒน์ ผู้กำกับการ 4 กองบังคับการตำรวจทางหลวง กล่าวว่า การเปิดเสนอทางช่องทางพิเศษ บ้านไผ่  พล นั้น ได้กำหนดจุดบริการไว้ที่ กม.53 หน้าหน่วยบริการตำรวจทางหลวงบ้านไผ่ โดยจะทำการปิดช่องทางฝั่งขาขึ้น 1 ช่องทาง ซึ่งจะทำให้มีช่องทางฝั่งขาล่องเพื่อมุ่งหน้าเข้าสู่ กรุงเทพฯ เพิ่มขึ้นอีก 1 ช่องทางรวมเป็น 3 ช่องทาง ซึ่งจะสามารถรับมือกับปริมาณรถที่เดินทางมาจากจังหวัดต่างๆในภาคอีสานตอนบนได้ ทั้งนี้ได้วางกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง เพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 1 เท่าตัวเพื่อรับมือการจราจรที่ติดขัดตลอดแนวเส้นทาง ถ.มิตรภาพ ตลอดทั้งคืนของวันนี้

ยอดอุบัติเหตุลด 6 วันแรกตามเป้า


ความคืบหน้าสถานการณ์เฝ้าระวังอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์  นางสุพรรัตน์ แสงมาลี  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือ ปภ.จังหวัดขอนแก่น  เผยการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ดังกล่าว  ตั้งแต่วันที่ 11-16 เมษายน 2555  พบการเกิดอุบัติเหตุ 24 ครั้ง  โดยมีผู้เสียชีวิต 7 ราย  เกิดจากสาเหตุ  คนขับรถกระบะเมาแล้วขับรถชนต้นไม้

นางสุพรรัตน์ แสงมาลี  กล่าวเพิ่มเติมว่า  สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในปีนี้ ส่วนใหญ่เกิดจากคนขับรถเมาแล้วขับ ไม่มีสติจึงขับรถพุ่งเข้าชนข้างทาง  ซึ่งแม้ว่าส่วนราชการจังหวัดขอนแก่นได้รณรงค์เมาไม่ขับมาหลายปี  แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จ  เนื่องจากประชาชนยังไม่เปลี่ยนความคิดนิยมดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์สรรสรรค์กันในครอบครัว และหมู่เพื่อน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ทุกปี

อย่างไรก็ตาม นางสุพรรัตน์ เปิดเผยข้อมูลว่า  ในวันที่ 18 เมษายนนี้จะมีการประชุมส่วนราชการจังหวัดเพื่อสรุปยอดอุบัติเหตุช่วง 7 วันอันตรายในเทศกาลสงกรานต์อย่างเป็นทางการ  ซึ่งทีมข่าวโฮมทีวีจะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้ง

09 เมษายน 2555

ห้ามขายปืนฉีดน้ำท่อพีวีซี ช่วงสงกรานต์


ใกล้ถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์   หลายๆคน โดยเฉพาะเด็กต่างตั้งหน้าตั้งตาคอยที่จะเล่นน้ำสงกรานต์  ประชาชนก็เริ่มที่จะแห่กันไปซื้ออุปกรณ์ไว้สำหรับเล่นน้ำ   ทำให้ในช่วงนี้ผู้ประกอบการเริ่มวางจำหน่ายอุปกรณ์เล่นน้ำ  โดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอบผู้บริโภค   จึงขอความร่วมมือผู้ประกอบการห้ามจำหน่ายปืนฉีดน้ำที่เป็นกระบอกสูบแรงดันน้ำสูงที่ทำด้วยท่อพีวีซี   เนื่องจากเป็นอันตราย

นายจิรชัย มูลทองโร่ย  รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอบผู้บริโภค หรือ สคบ. เปิดเผยว่า ได้ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการที่ผลิต จำหน่ายหรือนำเข้าปืนฉีดน้ำ ห้ามจำหน่ายปืนฉีดน้ำที่เป็นกระบอกสูบแรงดันน้ำสูงที่ทำด้วยท่อพีวีซี หรือพลาสติกอย่างอื่นในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้อย่างเด็ดขาด หากตรวจพบถือว่าผิดกฎหมาย โดยปัจจุบันยังพบว่ามีบางพื้นที่ที่มีการลักลอบจำหน่าย โดย สคบ.ได้ร่วมมือกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค  เพื่อเข้าไปตรวจสอบแล้ว

สำหรับการห้ามขายปืนฉีดน้ำแรงดันสูงนั้น  สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอบผู้บริโภค  ได้ออกประกาศห้ามขายไปตั้งแต่ปี 46 ที่ผ่านมา  หากผู้ประกอบธุรกิจหรือพ่อค้าแม่ค้ารายใดยังฝ่าฝืน   จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเข้มงวด โดยมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ผลิตเพื่อขาย หรือเป็นผู้สั่งหรือนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่าย จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.

งานแสดงสินค้า ของดีสมุทรสาคร


บรรยากาศงานแสดงสินค้า ของดีสมุทรสาครที่ตลาดบางลำภูขอนแก่น  ซึ่งมีชาวขอนแก่นร่วมเดินจับจ่ายซื้อของตามร้านต่างๆที่จัดแสดงสินค้าในงาน

โดยตลาดบางลำภูขอนแก่นร่วมกับจังหวัดสมุทรสาคร จัดเทศกาล ของดีสมุทรสาคร”  ระหว่างวันที่ 6-11 เมษายน  เพื่อหวังกระตุ้นเศรษฐกิจขอนแก่นและจังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อกระจายรายได้แก่ผู้ประกอบการ  หลังจากเศรษฐกิจไทยซบเซามาตั้งแต่ช่วงต้นปี  ทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าได้รับผลกระทบ

ภายในงานจัดแสดงสินค้ามากมาย  ซึ่งล้วนเป็นอาหารทะเลขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสาคร  อาทิ  ปลาหมึกแห้ง  กุ้งแห้ง  ปลาทูและหอยแครง   ซึ่งมีผู้ประกอบการจากจังหวัดสมุทรสาคร  ขอนแก่น  และกาฬสินธุ์   มาตั้งร้านจำหน่ายสินค้า กว่า 30 ร้าน

กำหนดเปิดบริการบขส.3 ไม่เกินมิ.ย.55


หลังจากที่หลายฝ่ายจับตามองถึงการเปิดให้บริการสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3  ซึ่งได้เลื่อนกำหนดเปิดใช้หลายครั้งแล้ว   ล่าสุดทีมข่าวโฮมทีวีมีโอกาสได้พูดคุยกับนายกนก ศิริพานิชกร หัวหน้าขนส่งจังหวัดขอนแก่น  ถึงกรณีดังกล่าว  โดยกล่าวว่า  ขณะนี้บขส.3ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว  เป็นอาคารใหญ่ 2 ชั้น ใช้งบก่อสร้างรวมทั้งหมด 98.9 ล้านบาท  แยกเป็นค่าที่ดิน 39 ล้านบาท  และค่าก่อสร้าง 59.9 ล้านบาท 

ซึ่งขนส่งจังหวัดขอนแก่นได้ทำการส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการผลประโยชน์เรียบร้อยแล้ว   แต่ส่วนของการเปิดบริการนั้น  ปัจจุบันกำลังเร่งดำเนินการ  คาดว่าไม่เกินมิถุนายนปีนี้  ประชาชนได้ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะและรถตู้โดยสาร  ภายในบขส.3แน่นอน

ทั้งนี้หากสถานีขนส่งผู้โดยสารขอนแก่นแห่งที่ 3  เปิดให้บริการ  จะสามารถรองรับผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางระหว่างจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง  กับกรุงเทพมหานครได้จำนวนมากและรวดเร็วขึ้น  เนื่องจากมีการเพิ่มการบริการรถตู้โดยสารเสริม  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร

จัดตั้งนิตยสาร“ทางอีศาน” หวังกระตุ้นสังคมอีสาน


ความเคลื่อนไหวด้านการเตรียมรับมือประชาคมอาเซียนในปี 2558  นายสมพงษ์        ประทุมทอง  หัวหน้าสำนักงานวารสาร ทางอีศาน”  เปิดเผยข้อมูลว่า  ได้ร่วมมือกับนักเขียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สนใจวัฒนธรรมอีสาน  ผนึงกำลังก่อตั้ง นิตยสารรายเดือน ทางอีศาน”  เพื่อหวังกระตุ้นคนอีสานให้เตรียมรับมืออาเซียนโดยไม่ลืมวัฒนธรรมท้องถิ่น

โดยนิตยสารรายเดือน ทางอีศาน จะเริ่มวางจำหน่ายในเดือนพฤษภาคม 2555  ซึ่งภายในหนังสือมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาคอีสาน   อาทิ  วัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรรู้  การเมืองกับอีสาน   เศรษฐกิจปัจจุบัน  วิธีเตรียมพร้อมรับมือประชาคมอาเซียน  รวมถึงวรรณกรรมจีนสะท้อนสังคม 

พิมานกรุ๊ป จัดกิจกรรม “รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ”


นายชาญณรงค์ บุริสตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท พิมานกรุ๊ป จำกัด  นำคณะพนักงานในบริษัท  จัดกิจกรรมสานวัฒนธรรมสงกรานต์ รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี 2555  ที่บริเวณริมสระว่ายน้ำ  สโมสรพิมานแฟมิลี่แอนด์ฟิตเนส 

ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้  ถือเป็นกิจกรรมที่บริษัทพิมานกรุ๊ป จัดเพื่อสานความรัก ความสามัคคี แก่เหล่าพนักงานและลูกค้าพิมานกรุ๊ป  เพื่อมาพบปะสรรสรรค์กัน  และให้พรแก่กันในช่วงปีใหม่ไทย

ทำให้บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น  เหล่าพนักงานพิมานกรุ๊ปพร้อมทั้งครอบครัวลูกค้าพิมานกรุ๊ป  ต่างรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ  ซึ่งเป็นญาติผู้ใหญ่ในหมู่บ้านพิมานชล  ที่คอยให้พรและความปรารถนาดีแก่ผู้ที่มารดน้ำดำหัว

นอกจากนั้นในงานยังมีอาหารว่างให้ผู้ร่วมงานได้ทาน  เพื่อให้บรรยากาศในงานเป็นไปอย่างสบายๆ  เสมือนครอบครัวพิมานพบกับครอบครัวลูกค้าพิมานอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง