24 เมษายน 2555

ประชุมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข


ประชุมคณะทำงานทีมบูรณาการและคณะทำงานสนับสนุน โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC จังหวัดขอนแก่น  โดยพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  มีขึ้นที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งได้รับเกียรติจากนายธนวัฒน์  พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี

ภายในการประชุมคณะทำงานได้วางเป้าหมายพื้นที่ซึ่งกำหนดอำเภอละ 1 ตำบล  โดยให้แต่ละครัวเรือนจัดทำบัญชีครัวเรือน  เพื่อจะได้นำไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขของชุมชน

โดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับหน่ายงานที่เกี่ยวข้อง  ริเริ่มดำเนินโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข แบบABC ขึ้นโดยมีพื้นที่เป้าหมาย 76 จังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนพื้นที่  โดยใช้แนวคิดพื้นที่เป็นตัวตั้ง  และใช้การจัดบัญชีครัวเรือนและแผนชุมชน  เป็นเครื่องมือในการเข้าถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชน

ทั้งนี้มีการแต่งตั้งคณะทำงานระดับอำเภอ  เพื่อที่จะขับเคลื่อนการดำเนินโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแบบ ABC จังหวัดขอนแก่น   แบบบูรณาการให้เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น