24 เมษายน 2555

อบรมหลักสูตรผู้บริหารการสธ. รุ่นที่ 20


ที่ห้องประชุมสุพรรณรังษี 1 วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น  วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จัดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น  รุ่นที่ 20 ประจำปี 2555 หลักสูตรที่ให้ความรู้ทักษะ และสมรถนะทางการบริหารงานในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อีกทั้งเพื่อให้ความสามารถในการทำงานร่วมกัน และเป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกในความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่และจรรยาบรรณวิชาชีพ

โดยมีนายทรงพล  จำปาพันธุ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  ซึ่งมีบุคลากรเกี่วกับด้านสาธารณสุขเข้าร่วมอบรม อาทิ  สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการส่งเสริมสุขภาพตำบล หัวหน้าสถานีอนามัย   ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ  โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป  

ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารสุขครอบคลุมทั่วประเทศในทุกระดับและทุกกลุ่มเป้าหมาย  จึงได้จัดอบรมดังกล่าวขึ้น  เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลัก สุขภาวะชุมชนระบบการดูแลรักษาสุขภาพประชาชนเป็นหลัก.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น