18 เมษายน 2555

เร่งสร้างชุมชนเข้มแข็ง


นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับรองมาตรฐานแผนชุมชนจังหวัดขอนแก่นกว่า 30 คน  ซึ่งมาจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ  อาทิ สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  และมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อประชุมหารือวาระ  การรับรองมาตรฐานตัวชี้วัดซึ่งจะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินคุณภาพชุมชนในจังหวัดขอนแก่น  ตามนโยบายรัฐบาล  ที่มุ่งสร้างชุมชนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถพึ่งตนเองได้  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความยั่งยืนในชุมชน

และได้มอบหมายให้จังหวัดขอนแก่นดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงอำเภอทุกอำเภอในจังหวัด  คัดเลือกชุมชนในพื้นที่และจัดส่งแผนชุมชน  เพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวรับรองแผนชุมชนตามระเบียบของรัฐบาล

ดังนั้นที่ประชุมจึงรับรองตัวชี้วัด 5 ประการเพื่อเป็นเกณฑ์ตัดสินแผนชุมชนในจังหวัดขอนแก่น  ได้แก่ รูปเล่มแผนพัฒนาชุมชน   การใช้ประโยชน์ของแผน  กระบวรการที่ชาวบ้านจะเรียนรู้จากแผน  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชาวบ้าน  และการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้พัฒนาสังคม

นอกจากนั้นที่ประชุมได้ตั้งเป้าหมายชุมชนในจังหวัดขอนแก่นที่ร่วมส่งแผนชุมชนประจำปี 2555  784 แผน  โดยจะเริ่มดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทุกอำเภอทราบ ช่วงเดือนพฤษภาคมนี้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น