18 เมษายน 2555

เตรียมเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระนวน


คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จ.ขอนแก่น  ได้เห็นชอบให้แบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระนวน  อำเภอกระนวน  เนื่องจากได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลหนองโกเป็นเทศบาลเมืองกระนวน จังหวัดขอนแก่น    คณะกรรมการการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  จึงได้พิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งของเทศบาลเมืองกระนวน  ที่ห้องปฏิบัติการจังหวัดขอนแก่น  ศาลากลางจังหวัด  โดยมีนายพยัต  ชาญประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในการประชุม

โดยนายชาญชัย    ราชโคตร  ปลัดเทศบาลอำเภอกระนวน  รายงานต่อที่ประชุมถึงการดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้ง  โดยกำหนดเป็น 3 รูปแบบ  ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ใช้การแบ่งเขตเลือกตั้งในรูปแบบที่ 1 เป็นลำดับที่ 1 รูปแบบที่ 2 เป็นลำดับที่ 2 และรูปแบบที่ 3 เป็นลำดับที่ 3 
                         
สำหรับรูปแบบที่ 1 ที่มีการสรุปผลการสำรวจการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งสิ้น 10, 948 คน  ที่เห็นด้วยมากที่สุด  ได้แก่  เขตที่1  ประกอบด้วยหมู่ 1 และหมู่ 8  มีประชากร 3,644 คน // เขตที่ 2 ประกอบด้วยหมู่ที่ 2และหมู่ 7  มีประชากรจำนวน 4,218 คน ส่วนเขตที่ 3  ประกอบด้วยหมู่ 10 และหมู่ 11  มีประชากร 3,086 คน  

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น