28 มีนาคม 2554

บวชพระภาคฤดูร้อนแสนรูป


ที่วัดหนองแวงพระอารามหลวง นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผวจ.ขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานใน โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2554 เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี มีโอกาสร่วมบำเพ็ญความดีถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อให้เด็ก เยาวชน และนักเรียน ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ได้รับการปลูกฝังอบรมหลักธรรมคำสอน รู้จักตัวตน รับรู้ถึงสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตน ได้เห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงาม


สำหรับการจัดโครงการบรรพชาอุปสมบท พระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิม พระเกียรติ ในครั้งนี้ กรมการศาสนาได้ดำเนินการร่วมกับคณะสงฆ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม 3 ประเภท คือ บรรพชาสามเณร อุปสมบทพระภิกษุ และบวชศีลจาริณี (บวชชีพราหมณ์) โดยกำหนดเป้าหมายจัดบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศีลจาริณี รวมจำนวน 100,000 รูป/คน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น