22 มีนาคม 2554

โครงการสืบสานนาฏศิลป์ไทย


คณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสืบสานนาฏศิลป์ไทย ชุด รำวงมาตรฐาน  ที่หอประชุม 72 ปี  ดร.ประภา ภักดิ์โพธิ์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1  ซึ่ง จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น   เพื่อให้เห็นคุณค่าและฟื้นฟูนาฏศิลป์ไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ  เพื่อสร้างความมั่นใจให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนาฏศิลป์

 

ผู้เข้าอบรม ได้เรียนรู้นาฏยศัพท์พื้นฐาน  ประวัติความเป็นมาของรำวงมาตรฐาน และฝึกปฏิบัติท่ารำวงมาตรฐาน 10 เพลง  โดยวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่นที่25

 

มีข้อมูลที่น่าสนใจ  พบว่าครูผู้สอนร้อยละ 98 ไม่มีวุฒิการศึกษาทางนาฏศิลป์โดยตรง  และพื้นฐานทางนาฏศิลป์ยังมีน้อย  จึงส่งผลให้ครูไม่มีความมั่นใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเท่าที่ควร  ทำให้การเรียนการสอนนาฏศิลป์ถูกละเลยไป


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น