02 เมษายน 2554

งานวันข้าราชการพลเรือน


ข้าราชการในจังหวัดขอนแก่น  เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์รัชกาลที่ 3  ในพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระมหาเจษฎาราชเจ้า และงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี2554หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่น   โดยมีนายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น   เป็นประธานในพิธี

 

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นระดับจังหวัด  โดยผู้ที่ได้รับการคัดสรรผ่านกระบวนการคัดเลือกเป็นผู้ประกอบคุณงามความดี ประพฤติตนเป็นคนดี และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนร่วมงาน    จำนวน 6 คน ดังนี้ 1.นางกัญชลีกร จันทรมงคล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  2.นางอธิฐาน  พันธุฟัก นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น  3.นายสุวัจจน์ ประทุมวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอภูเวียง 4.นายอัครวัฒน์ เกษมอัครพัฒน์  นักวิชาการศาสนาชำนาญการ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่น  5.นางสุกัญญา เครือแวงมล  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น   6.นายไพบูลย์  มะปะโม  พนักงานขับรถยนต์  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดขอนแก่น  และจังหวัดขอนแก่นมีผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการดีเด่นของจังหวัดที่ได้เข้าร่วมรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคำจากนายกรัฐมนตรี  จำนวน 4 คน

 

   วันที่ 1 เมษายนของทุกปี  กำหนดให้วันข้าราชการพลเรือน  เนื่องด้วยวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471 เป็นวันที่พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ       พลเรือนพุทธศักราช 2471 มีผลใช้บังคับ เป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน จึงกำหนดเอาวันที่ 1 เมษายน เป็นวันข้าราชการพลเรือน การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น