02 เมษายน 2554

อบรมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์


พล.ต.ต.ชัยทัต รุ่งแจ้ง ผู้บังคับการประจำตำรวจภูธรภาค 4 จัดโครงการฝึกอบรมการใช้และเก็บรักษาเครื่อง ตรวจวัดแอลกอฮอล์ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการจราจร เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรและผู้เกี่ยวข้องมีความรู้ ความชำนาญ และเข้าใจในการใช้เครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการบำรุงรักษาการฝึกอบรมการใช้และเก็บรักษาเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์

 

ซึ่งปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก เป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน จากข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก มีสาเหตุเกิดจากการเมาสุราและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ ในการป้องกันและลดปัญหาอุบัติเหตุจราจรทางบก ที่ยอมรับกันในระดับสากล คือ การบังคับใช้กฏหมายอย่างเข้มงวด จริงจัง และต่อเนื่อง เป็นวิธีการที่มีประสิทธิผลสูงสุด ดังนั้นการตรวจจับผู้ขับขี่ ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกฮอล์ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องได้รับการฝึกอบรม การใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

           

การฝึกอบรมครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 4 ที่ได้รับแจกเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ไปแล้ว มีความรู้และทักษะในการใช้เครื่อง และให้ข้าราชการตำรวจที่เข้ารับการฝึกอบรมสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้เครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ไปสู่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจารจร เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 100 นาย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น