26 เมษายน 2554

เพิ่มประสิทธิภาพงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง


สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการสนับสนุน ระดับอำเภอ และจังหวัด ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานและเพิ่มเติมความรู้ ทิศทาง นโยบาย กฏหมายระเบียบแนวทางที่เกี่ยวข้อง พร้อมที่จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน โดยแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนระหว่างเจ้าหน้าที่และเครือข่าย และการกำหนดแนวทาง เพื่อพัฒนากองทุน การเติมความรู้ทางอัยการจังหวัด ผู้แทนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนจากธนาคารออมสิน

 

จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  โดยได้จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีกองทุนทั้งสิ้น 2448 กองทุน สมาชิกกองทุนจำนวนกว่า สามแสนราย  ในปีที่ 10 ที่จะถึงนี้ กองทุนฯได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฏหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติให้สอดคล้อง เหมาะสม ต่อการเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามแนวนโยบายของทางรัฐบาล ด้วยการสร้างความเข้มแข้งของกองทุนหมู่บ้านและแหล่งเงินทุนอื่นๆ ในระดับชุมชน ให้มีกลไก การทำงานที่โปร่งใสมีประสิทธิภาพ ทำให้ชุมชนตัดสินใจแก้ไขปัญหาของชุมชนได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น