20 เมษายน 2554

ประชุมคัดเลือกกัลยาณมิตร


นายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และอนุกรรมการโครงการการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ประชุมคัดเลือกกัลยาณมิตร  ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  โดยสำนักป้องกันทุจริตภาคประชาสังคม  สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เพื่อสรรหาผู้ประพฤติปฏิบัติตนดีเด่นด้านจริยธรรม  มีความซื่อสัตย์สุจริต  เพื่อยกย่องเชิดชูและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ที่มีความ    ซื่อสัตย์สุจริต  และยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

 

โดยหลักเกณฑ์การพิจารณาและคุณสมบัติของกัลยาณมิตร ป.ป.ช.  จะต้องเป็นบุคคลทั่วไปที่มีความประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   มุ่งมั่น พากเพียร มีศีลธรรมอันดี  ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างดำเนินคดีอาญาหรือถูกลงโทษทางอาญา เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น