02 เมษายน 2554

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ร.ร.เทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  เข้ารับใบประกาศนียบัตรจากนายสมบัติ  ตรีวัฒน์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่อาคารอเนกประสงค์มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 

 

ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 553  รวมทั้งสิ้น 862 คน  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 330 คน และระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง  จำนวน 532 คน

 

โรงเรียนเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นโรงเรียนเอกชนระดับอาชีวศึกษาได้รับอนุญาตให้จัดตั้งขี้น เมื่อปีการศึกษา2518  โดยมีนางประภา  ภักดิ์โพธิ์  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการในครั้งแรกได้ชื่อว่าโรงช่างกลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ"และทำการเปิดสอนแผนกช่างยนต์ระดับ  ปวช. เพียงแต่แผนกเดียวโรงเรียนได้พัฒนาให้เจริญก้าวหน้าขึ้นมาตามลำดับ  ได้ขยายและเพิ่มแผนกต่างๆ จึงถึงปัจจุบัน


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น