08 กรกฎาคม 2554

จัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ

สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดสัมมนารับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2555-2559 ร่างนโยบายความมั่นคงแห่งชาติฉบับ  เพื่อให้ได้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค และสิ่งท้าทายในการดำเนินนโยบายความมั่งคงแห่งชาติที่ผ่านมา  อีกทั้งเพื่อทราบแนวโน้มในระยะต่อไป และประมวลผลในการจัดทำนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ อย่างมีหลักวิชาการและมีคุณภาพ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น