15 กรกฎาคม 2554

สถิติคนไทยทำบุญน้อยลง

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย เผยสถิติจำนวนชาวพุทธทั่วประเทศที่ไม่เคยทำบุญตักบาตร และสวดมนต์ไหว้พระ ในปัจจุบันมีจำนวนมากขึ้นจนน่าตกใจ

สำหรับผลวิจัยของชาวพุทธในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า มีชาวพุทธที่สวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำ ร้อยละ 36.92 เป็นบางครั้ง ร้อยละ 49.23 และไม่เคยสวดมนต์ไหว้พระ ร้อยละ 13.85 อีกทั้งมีจำนวนผู้ไม่เคยทำบุญตักบาตร ร้อยละ 23.08 ทำบุญตักบาตรเป็นบางครั้งเมื่อมีโอกาส ร้อยละ 21.54 ทำบุญตักบาตรเฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร้อยละ 40 และตักบาตรเป็นประจำ ร้อยละ 15.38

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น