14 กรกฎาคม 2554

ทำนา 1 ไร่ 1 แสน แห่งที่2

หอการค้าจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับหอการค้าไทย ลงพื้นที่เพื่อไปติดตามโครงการทำนา 1 ไร่ได้เงิน 1 แสน เพื่อเพิ่มรายได้ทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริมแก่เกษตรกร ส่งเสริมการผลิตแบบผสมผสาน ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ย และสร้างองค์ความรู้ในการทำการเกษตร ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ แห่งที่ 2 โดยสำรวจพื้นที่เกษตรของนายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร ตั้งอยู่บ้านโคกม่วง อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น
ซึ่งโครงการดังกล่าว ได้ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ขั้นที่ 3 ซึ่งนำรูปแบบเกษตรกรแบบประณีตมาพัฒนา เน้นให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองเป็นหลัก

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น