20 กรกฎาคม 2554

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อีสาน

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ ศูนย์คาดการณ์เทคโนโลยีเอเปค และมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมสัมมาระดมความคิดเห็นจัดทำภาพอนาคตอีสานในอีก 10 ปีข้างหน้า เพื่อเตรียมรับมือในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการเมือง เศรษฐกิจ

โดยที่ประชุมสรุปว่า ภาพเศรษฐกิจและภาพวัฒนธรรมในภาคอีสานอีก 4 ปีข้างหน้านั้น มีทั้งภาพดีและภาพลบ ภาพดีคือภาคอีสานจะเป็นภาคที่มีเศรษฐกิจดี ด้านระบบขนส่ง เทคโนโลยี แต่สำหรับภาพลบนั้น จะมีวัฒนธรรมจากต่างประเทศแพร่หลายเข้ามา ทำให้วัฒนธรรมอีสานค่อยๆจางหายไป และเกิดการทุจริตคอรัปชั่นมากขึ้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น