07 กรกฎาคม 2554

ครบรอบ 8 ปี สพป. เขต1

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จัดงานวันครบรอบ 8 ปี ของหน่วยงาน เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษา เพื่อเสริมสร้างพลังความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ อีกทั้งประกาศเกียรติคุณ คุณงามความดีของบุคคลที่มีต่อวงการศึกษา

โดยกิจกรรมภายใน ประกอบด้วยโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ครั้งที่ 1 โครงการตลาดนัดวิชาการเพื่อจัดหารายได้ระหว่างเรียนของนักเรียน การแสดงนิทรรศการและผลงานของโรงเรียนดีเด่นประเภทต่างๆรวมถึงกิจกรรมการประกวดผลิตภัณฑ์ ผลงาน OSOP (โอซ๊อป) One School One Product ของนักเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น