05 กรกฎาคม 2554

ก.พ.เร่งสร้างความเข็มแข็ง


นางชลิดา โชติยกุล เลขาธิการสำนักงานข้าราชการพลเรือน หรือก.พ. บรรยายเรื่อง การรวมกลุ่มของข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นของส่วนราชการมากที่สุด ในการประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความเข็มแข็งในการมีส่วนร่วมของข้าราชการพลเรือน วิสามัญ โดยพบว่า หลายส่วนราชการมีความรู้เรื่องการบริหารผลการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนการประเมินผลได้อย่างถูกต้อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น