13 กรกฎาคม 2554

แก้ไขพื้นที่วิกฤตน้ำ

จากสถานการณ์วิกฤตน้ำในหลายพื้นที่ที่ทำการเพาะปลูกเกษตรกรรม ทำให้กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าเปิดเวทีสาธารณะรับฟังข้อมูลทางกายภาพและปัญหาการขาดแคลนน้ำใน จากผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรพัฒนาเอกชน และผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำ จากจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม การฬสินธุ์ และขอนแก่น ที่โรงแรมโฆษะขอนแก่น เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากเวทีสาธารณะมาร่างแผนแก้ไขปัญหานี้ในอนาคต

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น