20 กรกฎาคม 2554

ขอนแก่นบริโภคปลอดภัย

ที่โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น จัดงานขอนแก่นบริโภคปลอดภัย 2554 ขึ้น โดยมุ่งหวังพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างถูกต้อง

ภายในงาน มีการพัฒนาองค์ความรู้ตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารหรือ GMP อาหารแก่ผู้ประกอบการอาหาร การสร้างเครือข่ายการคุ้มครองผู้บริโภคในสถานศึกษา มีการพัฒนาระบบควบคุมกำกับให้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอและท้องถิ่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น