18 พฤษภาคม 2554

จัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการบ้านหลังเรียน


พิธีลงนามความร่วมมือระหว่างศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีขึ้นที่ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการลงนามข้อตกลงครั้งนี้ มีการดำเนินงานดังนี้ 1.ความร่วมมือในการให้บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี 2. ความร่วมมือในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการป้องกันยาเสพติด 3.ความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายงานบริการวิชาการและชุมชนด้านการป้องกันยาเสพติด 4.ความร่วมมือและกิจกรรมด้านอื่นๆ ตามที่หน่วยงานเห็นสมควร ซึ่งสอดคล้องต่อพันธกิจของหน่วยงานทั้งสอง

นอกจากนั้น ยังมีพิธีเปิดโครงการบ้านหลังเรียน จัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็กและเยาวชน โดยใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน เข้าร่วมกิจกรรมตามความสมัครใจ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น