24 พฤษภาคม 2554

เด็กอายุ 7 ปี ขึ้นไป ต้องทำบัตรประชาชน


ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชบัญญัติ บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 โดยมีสาระสำคัญคือ คือ กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกินเจ็ดสิบปีบริบูรณ์ ที่มีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประชาชนตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ โดยจะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2554

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น