24 พฤษภาคม 2554

มข. จัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษา ฉบับที่ 11


มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ฉบับที่ 11 พ.ศ.2555-2559 เพื่อร่วมกำหนดแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยกรอบความคิดในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผน โดยมุ่งสร้างภูมิกัน และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเกิดชัดเจนทั้งในระดับประเทศและพื้นที่

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น