11 พฤษภาคม 2554

ประชุมวิชาการสาธารณสุขภาคอีสาน


บุคลากรด้านสาธรณสุขจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมประชุมวิชาการสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ทางรอดสุขภาพสังคมไทย ประจำปี 2554 ที่อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดขึ้นโดยกระทรวงสาธารณสุข ระหว่างวันที่ 11 – 13 พฤษภาคม 2554 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดการประชุม

ซึ่งบุคลากรสาธารณสุขมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกันโรค รักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพและคุ้มครองผู้บริโภค ซึ่งการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การดำเนินงานและกำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานและกำหนด ยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับสภาวการณ์ จึงถือว่าเป็นสิ่งที่ดี และกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับนโยบายการสร้างสุขภาพของประชาชน

จังหวัดขอนแก่น เป็นจังหวัดขนาดใหญ่มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดข้างเคียง 9 จังหวัด แบ่งการปกครองออกเป็น 26 อำเภอ มีประชาชนประมาณ 1 ล้าน 7 แสนคน ซึ่งจังหวัดขอนแก่นนับว่าเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคม รวมถึงด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยมีรงพยาบาลของภาครัฐและเอกชน 31 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 248 แห่ง มีบุคลากรสาธารณสุขทุกสังกัด หรือ อสม. 33,218 คน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น