16 พฤษภาคม 2554

“วันวิสาขบูชา”


ในวันที่ 17 พฤษภาคมนี้ เป็นวันวิสาขบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งวันนี้ถือเป็นวันที่มีความสำคัญทางพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวันที่เกิด 3 เหตุการณ์สำคัญ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ และเสด็จเข้าสู่ปรินิพพาน

นอกจากนั้นในวันวิสาขบูชาในสมัยพุทธกาล พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังได้แสดงพระธรรมเทศนา อริยสัจ 4 ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เพื่อให้มวลมนุษย์และสรรพสัตว์ ใช้หลักธรรมนี้เพื่อพ้นจากทุกข์

ดังนั้นในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนจึงควรร่วมประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ทำบุญตักบาตร และเข้าวัดฟังธรรม เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระ วิสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ และพระมหากรุณาธิคุณ ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมวลมนุษย์และสรรพสัตว์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น