14 พฤษภาคม 2554

ประชุมแกนนำสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า


ตัวแทนองค์กรส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์อำเภอ  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น   เพื่อระดมความคิดเห็นหาแนวทางในการผลัดดันเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้เกิดรูปธรรม  โดยได้รับเกียรติจากนายสมบัติ ตรีวัฒน์สุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น  เป็นประธานในพิธี

 

ในที่ประชุมมีการกำหนดพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  พื้นที่เป้าหมายคือองค์การบริหารตำบล เทศบาล เมือง  โดยมีเป้าหมายว่าพื้นที่ที่มีกลุ่มเป้าหมายจะต้องดำเนินหารเลื่อนระดับให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรคในระดับสูงขึ้น  อย่างน้อยร้อยละ 10 ต่อปี  และทุกพื้นที่เป้าหมายจะต้องดำเนินการเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิศสุนัขบ้าภายในปี 2563

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น