25 พฤษภาคม 2554

อบรมหมอหนี้ อาสาสมัครที่ปรึกษาการเงินภาคครัวเรือน


ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จัดอมรมอาสาสมัครที่ปรึกษาการเงินภาคครัวเรือน หรือหมอหนี้ เพื่อเป็นพี่เลี้ยงแก้ไขหนี้สินในครัวเรือน ซึ่งโครงการหมอหนี้ จัดขึ้นเพื่อเข้ารับการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานของหมอหนี้ ในการแนะนำการจัดการการเงินในครัวเรือนและแก้ไขปัญหาหนี้สินของครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ประชาชนในชุมชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง ซึ่งจะทำให้ลดภาระหนี้สินของประชาชนจากการกู้เงินนอกระบบและนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น