23 พฤศจิกายน 2554

ขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน

คณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดขอนแก่น ประชุมความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ปี 2554 ที่ห้องประชุมเสียงแคน ศาลากลางจังหวัด

ที่ประชุมได้สรุปผลการดำเนินการโครงการดังกล่าว ว่าด้วยจังหวัดขอนแก่นมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งหมด 224 แห่ง มีตำบลที่จัดตั้งเป็นกองทุนแล้ว 148 แห่ง และมีตำบลที่ยังไม่ได้จัดตั้งกองทุน จำนวน 36 แห่ง ซึ่งในจำนวนตำบลที่จัดตั้งเป็นกองทุนแล้ว เป็นกองทุนที่ได้รับการสมทบ 82 กองทุน และยังไม่ได้รับการสมทบ 66 กองทุน

โดยโครงการดังกล่าว จังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการดำเนินงานสวัสดิการชุมชนที่ออมทรัพย์ร่วมกัน จัดตั้งเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงของชุมชนฐานรากและเสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชน และสังคมในการพัฒนาสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ ในที่ประชุมยังมีการพิจารณาเพื่ออนุมัติเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 31 กองทุนอีกด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น