24 พฤศจิกายน 2554

ข้าราชการเนปาล ดูงานเทศบาลฯ

เจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่น ต้อนรับคณะข้าราชการที่เดินทางมาจากประเทศเนปาล เพื่อมาศึกษาดูการทำงานแต่ละฝ่ายของเทศบาลนครขอนแก่น ทั้งนี้มีสำนักบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้จัดฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 17 -27 พฤศจิกายน 2554 ให้แก่ข้าราชการประเทศเนปาล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจนโยบาย ด้านการบริหารและการจัดการด้านการคลัง รวมไปถึงขั้นตอนในการวางแผน และบริหารการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองท้องถิ่นตามแนวทางของประเทศไทย

ทั้งนี้คณะผู้ดูงาน ได้ร่วมฟังบรรยายเรื่องการบริหารงานและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการพัฒนาองถิ่นยั่งยืนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน

ทั้งนี้สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เห็นว่าการบริหารงานและหลักการดำเนินโครงการพัฒนาสังคมของเทศบาลนครขอนแก่น สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ข้าราชการจากประเทศเนปาลได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น