28 พฤศจิกายน 2554

ประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน

ที่ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น นพ.วีระพันธ์ สุพรรณไชยมาตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้านและพหุภาคีภาคอีสาน เวทีที่ให้ปราชญ์ชาวบ้าน นักวิชาการ และบุคลากรทางการแพทย์ในภาคอีสาน ได้แสดงออกถึงความคิดเห็น พร้อมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินชีวิตและการทำงาน เพื่อพัฒนาชุมชนและผลักดันในสังคมในภาคอีสานน่าอยู่และมีความร่มเย็น

โดยมีเกษตกร ปราชญ์ชาวบ้าน นักศึกษาพยาบาลชุมชน นักศึกษาแพทย์ชนบท และบุคลากรโรงพยาบาลขอนแก่น ร่วมประชุมกว่า 200 คน ซึ่งในงานมีกิจกรรมมากมาย อาทิ การฉายภาพยนตร์สั้นสะท้องถึงปัญหาในชุมชนอีสาน และการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านสุขภาวะของคนอีสานที่ดี

นอกจากนี้นพ.วีระพันธ์ เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศแก่พยาบาลชุมชนดีเด่น และปราชญ์ชาวบ้านที่ปลูกต้นไม้ดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเพื่อท้องถิ่นอีสาน

ทั้งนี้ด้านความเป็นอยู่ของสังคมอีสาน จากข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้านในงานเปิดเผยว่า ปัจจุบันแม้จะมีเทคโนโลยีและวัฒนธรรมของต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในท้องถิ่น แต่ชุมชนท้องถิ่นก็ยังคงมีวิถีชีวิตเช่นเดิม คือ มีชีวิตคนอีสานที่เรียบง่ายและรวมกลุ่มคนในชุมชนอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านที่ดีไว้ โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตามสมัยนิยมทั้งหมด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น