15 ธันวาคม 2554

ปรับโฉมงบประมาณส่วนราชการ


กระทรวงมหาดไทยปรับโฉมติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการ เป็นการใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผล เพื่อความรวดเร็วในการดำเนินการ

สำหรับการปรับโฉมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนราชการจังหวัด  จากเดิมเป็นการตรวจการดำเนินงานจากข้อมูลของกระทรวงการคลัง ล่าสุดกระทรวงมหาดไทยได้ปรับเปลี่ยนเป็นติดตามและประเมินผลจากโปรแกรมระบบติดตามประเมินผล

กระทรวงมหาดไทย จึงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน / โครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โดยมีตัวแทนจากหน่วยราชการจังหวัดทุกส่วน  ร่วมการอบรมในครั้งนี้  และมีวิทยากรกรผู้เชี่ยวชาญด้านโปรแกรมและการจัดการบริหาร มาให้ความรู้ อาทิ นายประเสริฐ แย้มสรวล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด  และนายมาโนช ธาดาวิศรุต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ทั้งนี้ช่วงพิธีเปิดการอบรมได้รับเกียรติจาก นายบรรยง วิไลพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดการอบรมและได้กล่าวถึงประโยชน์ของโปรแกรม จะช่วยจับเก็บข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น